สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
   
 
 
นายอดุลย์ เงินศรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.สฎ.3
 
 
My Office2560
Smart OBEC
amss++
ระบบแจ้งปัญหาด้าน ICT
e-money
สืบค้นข้อมูล My Office
- ปี2558
- ปี2557
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  กลุ่มงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  เช็คเมล สพฐ.

 

 
 

 

   บริการข้อมูล
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

โลโก้ สพป.สฎ.3
  สถิติผู้เข้าชม


  
 
 

 

 

   ppt โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

  แบบสำรวจผู้รับผิดชอบ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center) ปี 2560

            แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต3

            แบบสำรวจข้อมูลครูที่ยังไม่มี Email เพื่อใช้ในการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

            แบบสำรวจการมีคุณวุฒิทางลูกเสือ 

           ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

          ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

              

  

 
 
   
    
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
 
     
 
 
     
 
 
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 7มิ.ย.2560 ( 16 วันที่แล้ว )
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 3พ.ค.2560 ( 2 เดือนที่แล้ว )
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 3พ.ค.2560 ( 2 เดือนที่แล้ว )
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 28เม.ย.2560 ( 2 เดือนที่แล้ว )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28เม.ย.2560 ( 2 เดือนที่แล้ว )
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ 12เม.ย.2560 ( 2 เดือนที่แล้ว )
ประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 10เม.ย.2560 ( 2 เดือนที่แล้ว )
 
หนังสือราชการ สพฐ.
 
 
 
     
 
 
     
 
      ข่าวกลุ่ม/คุรุสภาเขต
        เผยแพร่ผลงาน-สาระความรู้
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 
 
 
 
 
   
 
  การเรียน-การสอน
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการเรียนรวม
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟอนท์ TH Sarabun
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
     
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum 20-11-2558