สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
   
 
 
 
My Office2563
My Office2562
Smart OBEC
amss++
smss โรงเรียนประชารัฐ
ระบบแจ้งปัญหาด้าน ICT
e-money
สืบค้นข้อมูล My Office
- ปี2561


- ปี2560

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 
 
  กลุ่มงาน

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  เช็คเมล สพฐ.

 

 
 

 

   บริการข้อมูล
 
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

077-361658

  • กลุ่มอำนวยการ           ต่อ 1
  • กลุ่มบริหารงานการเงิน ต่อ 2
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล   ต่อ 3
  • กลุ่มนโยบายและแผน  ต่อ 4
  • กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ     ต่อ 5
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  ต่อ 6
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน   ต่อ 7
  • หรือ ต่อ 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

โทรสาร 077-364129


 

 คู่มือการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน

 

 

 

โลโก้ สพป.สฎ.3
  สถิติผู้เข้าชม


  
 
 
 ประกาศผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

แบบสำรวจเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโรงเรียน
ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำรวจโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ปีการศึกษา 2562
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA-003 (แบบ EIT)
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘.ค(๒) ที่ว่างใน สพป.สฎ.3
ระกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งว่างของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งครู)

ระกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  

        แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          คู่มือการใช้เงินอุดหนุน
          คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

   แบบติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระดับสถานศึกษา) (ตามหนังสือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04165/1957 ลว. 11 มิถุนายน 2561) จำนวน 3 แบบ/ลิงค์ด้านล่างนี้

          แบบที่ 1  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู พนักงานราชการ  อัตราจ้าง  ที่ได้รับการอบรม/พัฒนา  ปี พ.ศ. 2560 - 2561
          แบบที่ 2   สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560 - 2561  
          แบบที่ 3  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ.สัญจร ปี 2560 

 

          แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
          ครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สามารถเผยแพร่ได้ในปีการศึกษา 2559
          แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในสถานศึกษา
          แบบติดตามรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดที่นี่
          คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

  ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา - เอกสารแนะนำ ระบบ | CATAS System

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นางศศิธร พรัดมะลิ

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว

 
 
   
    
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
 
     
 
 
     
 
 
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 7ก.พ.2563 ( 11 วันที่แล้ว )
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 9ม.ค.2563 ( 1 เดือนที่แล้ว )
ประกาศรายชื่อมีผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัิงานให้ราชการ ตำแน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 19ธ.ค.2562 ( 2 เดือนที่แล้ว )
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 6ธ.ค.2562 ( 2 เดือนที่แล้ว )
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 8พ.ย.2562 ( 3 เดือนที่แล้ว )
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 10ต.ค.2562 ( 4 เดือนที่แล้ว )
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 10ต.ค.2562 ( 4 เดือนที่แล้ว )
 
หนังสือราชการ สพฐ.
 
 
 
     
 
 
     
 
      ข่าวกลุ่ม/คุรุสภาเขต
        เผยแพร่ผลงาน-สาระความรู้
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 
 
 
 
 
   
 
  การเรียน-การสอน
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57
เอกสาร สารสนเทศ 2555
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (สพฐ.)
e-GP ระยะ 2
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให็ รร.ดีฯ คัดเลือก
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
     
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674