[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
 
   
   
 
 
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
ผู้อำนวยการ
 
 
My Office2559
Smart OBEC
e-Office[สพฐ.]
amss++
smss โรงเรียนประชารัฐ
ระบบแจ้งปัญหาด้าน ICT
e-money
สืบค้นข้อมูล My Office
- ปี2558
- ปี2557
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  กลุ่มงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  เช็คเมล สพฐ.

 
 
   บริการข้อมูล
 
ข้อมูลสารสนเทศฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.
นักเรียนนอกเขตบริการ
 วาระการประชุม/มติ
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุม ผอ.ร.ร.
ประชุม รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม,หน่วย
ประชุม CEO
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 


ระบบเครือข่าย สพฐ.

 

 

 

โลโก้ สพป.สฎ.3
สถิติผู้เข้าชม

  วันนี้   เวลา 04:10:00  
 
 

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมการใช้งานโปรแกรม Scan Tools3

  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559

 การศึกษาพิเศษ 

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 

 โครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 

 
 
      
    
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
 
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๗มิ.ย.๕๙ สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ของนักเรียนโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๗ มิ.ย.๕๙ มูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ โดย รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ และคณะ มอบทุุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ จำนวน ๓๒ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท โดยมี นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพท. ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบ
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๖มิ.ย.๕๙ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนให้กับตัวแทนสภานักเรียนในสังกัด โดยนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพท.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ดร.สันติ นาดี ผอ.ร.ร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ และคณะ วิทยากรอบรม
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อมอบนโยบายและปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการคัดกรองโรคและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๕ มิ.ย.๕๙ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ และโรงเรียนนาสาร รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำโดยนายประไพ รัตนไพจิต ประธานคณะติดตาม พร้อมด้วย น.ส.กาญจนาภรณ์ มุขดารา และ น.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ จากสำนักติดตาม สพฐ.
 
 
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศจ. เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 7 มิ.ย. 2559
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 2 มิ.ย. 2559
ประกาศ กศจ.เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 18 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 17 พ.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 2 พ.ค. 2559
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเห็นเหรือเหตุพิเศษ 15 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 25 ก.พ. 2559
 
หนังสือราชการ สพฐ.
 
 
 
 
 
      ข่าวกลุ่ม/คุรุสภาเขต
        เผยแพร่ผลงาน-สาระความรู้
ตัวอย่างแบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
 
 
 
   
 
  การเรียน-การสอน
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
เอกสารประกอบคำบรรยาย ในคราวประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา (๓๐-๓๑พ.ค.๕๙)
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561
แผนปฎิบัติการประจำปี 2558
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
     
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558