..เ ร า จ ะ ส ร้ า ง เ ด็ ก ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี..   
   
 
 
นายอดุลย์ เงินศรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.สฎ.3
 
 
My Office2559
Smart OBEC
e-Office[สพฐ.]
amss++
smss โรงเรียนประชารัฐ
ระบบแจ้งปัญหาด้าน ICT
e-money
สืบค้นข้อมูล My Office
- ปี2558
- ปี2557
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  กลุ่มงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  เช็คเมล สพฐ.

 
 
   บริการข้อมูล
 
ข้อมูลสารสนเทศฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.
นักเรียนนอกเขตบริการ
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 


ระบบเครือข่าย สพฐ.

 

 

 

โลโก้ สพป.สฎ.3
  สถิติผู้เข้าชม


  
 
 

   

 

 

  แบบสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

              ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

              แบบรายงานการทำโบไว้ทุกข์

              บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่ 

           รงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการก่อสร้างใหม่ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบรายการได้ที่นี่ 

           โรงเรียนสามารถ ดาวน์โหลด คุณลักษณครุภัณฑ์ ได้ที่ http://finance.obec.go.th 

           

 

 
 
      
    
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
 
     
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ใช้เวลาว่างในช่วงพัก ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเดโช ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประชุมทีมงานคณะวิทยากร ระดมความคิดหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๒๑ ก.ย.๕๙ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ นำคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนข้าราชการครู ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านยางอุง และโรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อทำประชาคมการรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายเดโช ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เยี่ยมชมการผลิตสื่อทำมือของครูผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ รุ่นที่ ๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางนิตยา คงทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยห้าง เป็น วิทยากรนำพาผลิตสื่อทำมือ
 
 
     
 
 
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 8 ธ.ค. 2559 ( วันนี้ )
รับย้ายผู้บริหาร 13 พ.ย. 2559 ( เมื่อ 25 วันที่แล้ว )
ประกาศ กศจ. เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 7 มิ.ย. 2559 ( เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว )
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 2 มิ.ย. 2559 ( เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว )
ประกาศ กศจ.เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 18 พ.ค. 2559 ( เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 17 พ.ค. 2559 ( เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว )
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 2 พ.ค. 2559 ( เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว )
 
หนังสือราชการ สพฐ.
 
 
 
     
 
 
     
 
      ข่าวกลุ่ม/คุรุสภาเขต
        เผยแพร่ผลงาน-สาระความรู้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :: นายบำรุง ฤทธิรัตน์
รายชื่อบทอาขยายภาษาไทย
ตัวอย่างแบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
 
 
 
 
 
   
 
  การเรียน-การสอน
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
เอกสารประกอบคำบรรยาย ในคราวประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา (๓๐-๓๑พ.ค.๕๙)
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561
แผนปฎิบัติการประจำปี 2558
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
     
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558