[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
 
   
   
 
 
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
ผู้อำนวยการ
 
 
My Office2559
Smart OBEC
e-Office[สพฐ.]
amss++
smss โรงเรียนประชารัฐ
ระบบแจ้งปัญหาด้าน ICT
e-money
สืบค้นข้อมูล My Office
- ปี2558
- ปี2557
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  กลุ่มงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  เช็คเมล สพฐ.

 
 
   บริการข้อมูล
 
ข้อมูลสารสนเทศฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.
นักเรียนนอกเขตบริการ
 วาระการประชุม/มติ
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุม ผอ.ร.ร.
ประชุม รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม,หน่วย
ประชุม CEO
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 


ระบบเครือข่าย สพฐ.

 

 

 

โลโก้ สพป.สฎ.3
สถิติผู้เข้าชม

  วันนี้   เวลา 21:17:31  
 
 

 

 

 
 
      
    
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
"เราจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี"
 
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ บรรยายพิเศษ บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษา ในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายบ้านส้อง ณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน เพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมขยายผลอย่างยั่งยืน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
นางวรรณดี สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร G-Chat สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอะเดรียติคพลาเลช กทม. ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ นำโรงเรียนในสังกัดรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมทีมบริหารอำเภอ เพื่อกำหนดวันและสถานที่เตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศจ. เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 7 มิ.ย. 2559
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 2 มิ.ย. 2559
ประกาศ กศจ.เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 18 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 17 พ.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 2 พ.ค. 2559
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเห็นเหรือเหตุพิเศษ 15 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 25 ก.พ. 2559
 
หนังสือราชการ สพฐ.
 
 
 
 
 
      ข่าวกลุ่ม/คุรุสภาเขต
        เผยแพร่ผลงาน-สาระความรู้
ตัวอย่างแบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
 
 
 
   
 
  การเรียน-การสอน
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
เอกสารประกอบคำบรรยาย ในคราวประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา (๓๐-๓๑พ.ค.๕๙)
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561
แผนปฎิบัติการประจำปี 2558
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
     
 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558