Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 20:15:09
 

นายอำนาจ กาฬวัจนะ
รอง ผอ.สพป.สฎ.3

นางวรรณดี สวัสดิโกมล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 
กฎหมาย ระบียบ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ที่อยู่ สพป.
ที่อยู่ สพม.
 
 
คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
487 คน
ปีนี้
487 คน
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด   
 สาระน่ารู้
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา: กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการรายงานคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชนในยุค ICT [ 25พ.ค.2555 ] [เปิด.. 1553 ]
กุญแจสู่ความสำเร็จแห่งการบริการ [ 20เม.ย.2555 ] [เปิด.. 1697 ]
 
อ่านทั้งหมด   
 ภาระหน้าที่

ภารหน้าที่

- จัดระบบบริหารองค์กร
- ประสานงาน
- ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม
ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3  สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง และโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

 บุคลากรนายอำนาจ กาฬวัจนะ
รองผู้อำนวยการ


หน้าที่รับผิดชอบ :: ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวย

** สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาควบคุมและกำกับการบริหารของสถานศึกษา อำเภอเวียงสระนางวรรณดี  สวัสดิโกมล

 • ตำแหน่ง:: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่:: ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางลักขณา  เชาวเลิศ

 • ตำแหน่ง:: นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่:: งานจัดระบบบริหาร งานพัฒนาคุณภาพให้บริการ

นางปราณี  ลิกขะไชย

 • ตำแหน่ง:: นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่ :: งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

นางกาญจนภรณ์ ทองแท่น

ตำแหน่ง::นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่::งานสารบรรณ งานประสานงาน

นางสาววารี   ลิกขะไชย 

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่:: งานสารบรรณ งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ สพฐ. (Smart Obec)

นางสาวเกศริน  ตรีแก้ว

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่:: งานสารบรรณ งานรับหนังสือราชการทางระบบออเล็กทรอนิกส์ (My Office)

  

 

 •  ตำแหน่ง :: นางสาวประภาพร  วิจิตร
 •  ปฏิบัติหน้าที่:: งานช่วยอำนวย งานเลขานุการ

นายคำรณ  วงศ์สกุล

ตำแหน่ง::พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติหน้าที่ ::ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง

นางกนกวรรณ กิ่งทอง

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่::แม่บ้าน

 

นายสุเมศ ยอดมณี

ตำแหน่ง:: ช่างปูน

ปฏิบัติหน้าที่:: ดูแลบำรุงรักษารถส่วนกลาง

นายจิระพงศ์  กาฬวัจนะ

ตำแหน่ง::ลูกจ้างชั่วคราว

 ปฏิบัติหน้าที่:: ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง

 

 

นายสุเมศ ใจอินทร์

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่::ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 

นายฐานะ  บัวทอง

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่::ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
      
  ภาพกิจกรรม
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
พุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมพุธเข้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและนำสู่การปฏิบัติ ..
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
นายอำนาจ กาฬวัจนะ รอง ผอ.สพป. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ..
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
เจ้าหน้ากลุ่มอำนวยการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพ็จกลุ่ม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน ..
 รายงาน-วาระการประชุม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิทินกำหนดการประชุม
ประชุมบอร์ด [CEO]
ประชุม [รองผอ.][ผอ.กลุ่ม] [หน่วย]
ประชุม [ผอ.ร.ร.]
   
 Download
  การเรียน-การสอน
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
 
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57
เอกสาร สารสนเทศ 2555
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (สพฐ.)
e-GP ระยะ 2
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให็ รร.ดีฯ คัดเลือก
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ
 
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th