Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 19:33:25
 

นายอำนาจ กาฬวัจนะ
รอง ผอ.สพป.สฎ.3

นางวรรณดี สวัสดิโกมล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 
กฎหมาย ระบียบ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ที่อยู่ สพป.
ที่อยู่ สพม.
 
 
คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
12 คน
เดือนนี้
435 คน
ปีนี้
4405 คน
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด   
 สาระน่ารู้
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา: กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการรายงานคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชนในยุค ICT [ 25พ.ค.2555 ] [เปิด.. 1206 ]
กุญแจสู่ความสำเร็จแห่งการบริการ [ 20เม.ย.2555 ] [เปิด.. 1330 ]
 
อ่านทั้งหมด   
 ภาระหน้าที่

ภารหน้าที่

- จัดระบบบริหารองค์กร
- ประสานงาน
- ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม
ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3  สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง และโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

 บุคลากร
 
 

นางวรรณดี สวัสดิโกมล (จ้อย)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

(ว่าง)

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

(ว่าง)

 
  ภาพกิจกรรม
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
๑๗ต.ค.๒๕๕๖นายอำนาจ กาฬวัจนะ รองผอ.สพป.สฏ.๓ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างภายในกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ ๑/2556 เพื่อแจ้งนโยบายพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ..
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
เจ้าหน้ากลุ่มอำนวยการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพ็จกลุ่ม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน ..
 รายงาน-วาระการประชุม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิทินกำหนดการประชุม
ประชุมบอร์ด [CEO]
ประชุม [รองผอ.][ผอ.กลุ่ม] [หน่วย]
ประชุม [ผอ.ร.ร.]
   
 Download
  การเรียน-การสอน
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการเรียนรวม
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
 
  คู่มือ รูปแบบ คุณลักษณะ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557
 
  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟอนท์ TH Sarabun
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
 
 
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th