Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:57:38
 

 
หมวดหมู่ข่าว :
อำนวยการ
 


   
 
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา: กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการรายงานคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชนในยุค ICT
 
ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
เปิดอ่านแล้ว : 1471  ครั้ง    Bookmark and Share
 
 
 
     งานประชาสัมพันธ์การศึกษา: กระบวนการเสริมประสิทธิภาพการรายงานคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชนในยุค ICT กรอบภารกิจการประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาที่สพฐ.ระบุ 3 งาน คือ เครือข่าย เผยแพร่และบริการ ซึ่งเป็นวงจรการผลิตสร้างสรรค์ นำเสนอ ขยายผลและพัฒนาเนื้อหาสาระนโยบาย แผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการ โดยเครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบสำหรับการศึกษาไทยสู่ประชาชน
     การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิต คือ เด็กนักเรียนวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือขององค์กรสพฐ.-สพท.สู่สาธารณชน กระบวนการบริหารการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจมวลชนต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองคาพยพและพลวัตรการศึกษาชาติสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลเมืองโลกในบริบทฐานความรู้ชูศักยภาพทรัพยากรบุคคล
     กิจการและภารกิจงานด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์การศึกษาจึงเป็นกลไกและฟันเฟืองหนึ่งที่ปฏิบัติการควบคู่ เคียงข้างนโยบายรัฐด้านยุทธศาสตร์การศึกษามาอย่าง “ทันสมัย-ทันสมอง” แม้ว่าข้อจำกัดแห่งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ จะอยู่เหนือมิติแห่งการพิจารณาในรายละเอียดกระบวนการผลิตสู่เนื้องานหนึ่ง ๆ ก็ตาม
     การเวิร์คชอปและระดมทักษะศักยภาพด้าน “การถ่ายภาพ-การใช้สื่อ ICT และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ” โดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สพฐ. ไปจนถึงการพยายามขยายผล สร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารด้วยการออกแบบและประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพท.แห่งประเทศไทย กระทั่งกระบวนทัศน์จัดการความรู้ (KM) แสวงหาและขยายผลโดยบุคลากรนักประชาสัมพันธ์ สพป./สพม. จนเป็นรูปแบบการสื่อสารบน WEB Page ที่หลากหลาย เป็นสื่อทางเลือกที่เป็นดัชนีชี้วัดถึงความพยายามบูรณาการองค์ความรู้ โปรแกรม freeware การเสวนาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์บนพื้นที่facebook ,twitter ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พกพา จนถีงโทรศัพท์มือถืออย่างคุ้มทุนคุ้มค่าคุ้มประโยชน์บนหลักการ “บูรณาการ ประสานข้อมูล เพิ่มพูนทักษะ ประชาสัมพันธ์”
     การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) จึงต้องเป็นมากกว่างาน Iinformation เฉกเช่นเดียวกับบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาที่ต้องมีความเป็น knowledge worker หรือคนทำงานที่มีภูมิรู้ เกาะติดนโยบาย วิธีคิด กระบวนทัศน์ กระบวนการ ขุมความรู้หลากหลายอย่างชนิด “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” จนถึง “รู้เขารู้เรา” นั่นเชียว
หนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิคส์ (e-news) เครือข่ายอิเลคทรอนิคส์ (e-network) บทความอิเลคทรอนิคส์ (e-article) วารสารอิเลคทรอนิคส์ (e-book) หนังสั้นอิเลคทรอนิคส์ (e-clip) ไปจนถึงรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุ การถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ การบันทึกเสียง-บันทึกภาพถ่าย ฯลฯ นานาเทคนิควิธีจากมันสมองและวิธีคิดตามศักยภาพและบริบททรัพยากรของบุคลากรนักประชาสัมพันธ์ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 225 สพท.ทั่วประเทศ จึงเป็นวิธีการร่วมสมัยที่พร้อมผลิต พร้อมสนองตอบเจตนารมณ์ภาครัฐอย่างพรั่งพรูเพื่อส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจำนวนหลายล้านคน
     นายบุญช่วย พันธ์งาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพท.แห่งประเทศไทยกล่าวว่า “ปัจจุบัน นักประชาสัมพันธ์การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสพป.และสพม.กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 300 คน ซึ่งมีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง แม้ว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานจะมีประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญเฉพาะทางแตกต่างกันไป แต่สพฐ. โดยศูนย์สารนิเทศฯก็จัดให้มีโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของนักประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพท.แห่งประเทศไทยก็ได้จัดให้มีการประชุมสัญจร นำนักประชาสัมพันธ์ที่มีนวัตกรรม ประสบความสำเร็จในการออกแบบและใช้โปรแกรมการสื่อสารไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมให้ความรู้แก่นักประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งก็เป็นวิธีการพัฒนา ต่อยอด เติมเต็มเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศสามารถพิจารณาประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารบริการสังคมได้ตามความสามารถและตามความสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ”
     โปรแกรมและการออกแบบสื่ออิเลคทรอนิคส์แม้จะเป็นเพียง “เครื่องมือสื่อสารทางเลือก” สำหรับหน่วยปฏิบัติอย่างงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ในแต่ละสพป.และสพม.ที่ต้องนำไปพัฒนาสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเพียงบริบทหนึ่งของภารกิจการประชาสัมพันธ์นั่นคือ การเผยแพร่ และจะต้องมีการสะสมประสบการณ์การเขียนข่าว เขียนบทความ บทวิเคราะห์ การเขียนสคริปต์ การออกแบบวางแผนใช้สื่อต่อชิ้นงาน การถ่ายภาพข่าว การจัดทำวิดีทัศน์ การจัดรายการวิทยุ การติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายนโยบายแบบ “ทันสมัย-ทันสมอง” ทุกห้วงเวลา ทุกวิธีคิดของ “ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ” ซึ่งบุคลากรนักประชาสัมพันธ์การศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาการองค์ความรู้และทักษะสู่ความเป็นวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์รับใช้ชาติอย่างเป็นมรรคผล
วันนี้... งานด้านการศึกษาชาติเดินหน้าไปไกลมากแล้ว ผ่านสภาพวงจรปัญหา สถานการณ์และการเก็บเกี่ยวแสวงหารูปแบบวิธีการ “พัฒนาคน คนพัฒนาชาติ”มาหลากหลายแนวทาง เครื่องเคียงที่สำคัญอย่างกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ในวันนี้ปรากฎความพร้อมทั้งด้าน “วิชาชีพ วิธีการ และวิสัยทัศน์” ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบการบูรณาการกระบวนทัศน์พัฒนาหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น
     กระบวนการประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.ทั่วประเทศ จึงเป็นกลไกส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรการบริหารจัดการศึกษาในบริบทของ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ-การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสาร” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณชนต่อการจัดการศึกษาชาติต่อไป

ที่มา: บทความ สาระความรู้ เว็บไซต์ สพฐ.

 


 
 
[ข่าวในหมวดเดียวกัน]

งานประชาสัมพันธ์การศึกษา: กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการรายงานคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชนในยุค ICT 25พ.ค.2555
กุญแจสู่ความสำเร็จแห่งการบริการ 20เม.ย.2555
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th