Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:01:54
 
 
    
  ข้อมูลพื้นฐาน สพท.สฎ.3
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 10198  ครั้ง

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่านต่อ)

 


 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th