ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 19:39:08
 
นายสุริยัน รัตนไชย
รอง ผอ.สพป.สฎ.3
นางจันจิรา อมรสถิตย์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์
   
e-office
e-filing
e-money
e-form
 

คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
487 คน
ปีนี้
487 คน
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31พ.ค.2561 ] [เปิด.. 413 ]
แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) [ 20มี.ค.2561 ] [เปิด.. 493 ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17ม.ค.2561 ] [เปิด.. 486 ]
รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17ม.ค.2561 ] [เปิด.. 475 ]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) [ 8ธ.ค.2560 ] [เปิด.. 604 ]
อ่านทั้งหมด   
     สาระน่ารู้
แบบฟอร์มตาราง ปปช.01 และ ปปช.07 [ 15พ.ย.2560 ] [เปิด.. 608 ]
อ่านทั้งหมด   

     ข้อมูลกลุ่ม
ภารกิจกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
        - ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
        - ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
      1.1 การเบิกเงิน
      1.2 การจ่ายเงิน
      1.3 การยืมเงิน
      1.4 การเก็บรักษาเงิน
      1.5 การนำเงินส่งคลัง
      1.6 การกันเงิน

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
      2.1 สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
      2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
      2.3 สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
      2.4 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
      2.5 สมุดรายวันเงินรับ
      2.6 สมุดรายวันเงินจ่าย
      2.7 สมุดรายวันทั่วไป
      2.8 ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
      2.9 สมุดบัญชีแยกประเภท
      2.10 การรับและการนำส่งเงิน
      2.11 การลงทะเบียนคุมฎีกา
      2.12 รายงานการเงิน
      2.13 การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
      2.14 การตรวจสอบและรายงาน
      2.15 การสรุปรายการ
      2.16 การปิดบัญชี
      2.17 การบันทึกสิ้นปี
      2.18 การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด
      2.19 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
      3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
      3.2 การควบคุมพัสดุ-การเก็บรักษาพัสดุ
      3.3 การควบคุมพัสดุ-การเบิกจ่ายพัสดุ
      3.4 การควบคุมพัสดุ-การยืมพัสดุ
      3.5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี
      3.6 การจัดทำเอง

4. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
      4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
      4.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
      4.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่)
      4.4 การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
6. ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     บุคลากรนายสุริยัน รัตนไชย
รองผู้อำนวยการ


หน้าที่รับผิดชอบ :: ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารบัญชี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
** สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาควบคุมและกำกับการบริหารของสถานศึกษา อำเภอชัยบุรีนางจันจิรา อมรสถิตย์ (สาว)

 • ตำแหน่ง:: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่:: ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

นางอารีย์  วิเศษแสง (รีย์)

 • ตำแหน่ง:: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่:: หัวหน้างานบัญชี จัดทำบัญชี ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

นางวนิดา  เกื้อผล (ดา)

 • ตำแหน่ง:: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่ :: หัวหน้างานการเงิน   เบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

 

นางสาวอรัญญา จันทร์ดำ (หนู)

 • ตำแหน่ง:: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่::เจ้าหน้าที่การเงินของ สพป.สฎ.เขต 3 เบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด

 นางหทัยรัตน์ บัวเทพ (ยุ้ย)

 • ตำแหน่ง:: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่:: เจ้าหน้าที่พัสดุ เบิกงบลงทุนของ สพป.สฎ.เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 

 

นางสาวพรฤดี ผลประมูล (แอน)

 • ตำแหน่ง:: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่::เบิกเงินบำเหน็จบำนาญ ตรวจสอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรบำนาญและข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน    และเงินค่าเช่าบ้าน


 

 

นางสาวจิราพร ชัยสวัสดิ์ (เขียว)

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่:: เบิกพัสดุ งบดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด  

นางสาวประภาศรี  แช่ลิ้ม (อ้อม)

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่:: จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

   

นางสาวชัชดา ทับเที่ยง (ดาว)

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่::เบิกเงินค่าใช้สอย เบิกเงินยืม คุมทะเบียนลูกหนี้

 

นางพรสุดา สัจจมาศ (แตน)

 • ตำแหน่ง:: ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่::เจ้าหน้าที่พัสดุของ สพป.สฎ.เขต 3 เบิกจ่ายวัสดุและจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน

 

 

 

 

เกี่ยวกับ
obecmail.obec.go.th
ใช้งานจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ e-GP

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
30 มกราคม 2556: นางจันจิรา อมรสถิตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพจกลุ่ม ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
30พ.ค.2555: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมอวยพรและส่งนายกฤษฏา ชาวประสา เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ สพป.กาฬสินธ์ เขต 2 และในการนี้ ยังมีนายธงไทย วิชัยดิษฐ รอง ผอ.สพป.สฎ.3 รับผิดชอบควมคุม ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินฯ พร้อมบุคลากรบางส่วนได้ร่วมเดินทางไปส่งถึง สพป.กาฬสินธุ์ด้วย

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
27 เมษายน 2555 เวลา 13.40 น.: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโฮมเพจกลุ่มงานใน สพป.สฎ.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผนและมีนายวิชัย ชัยสงคราม ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
22มี.ค.55: นายธงไทย วิชัยดิษฐ รอง ผอ.สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตรวันอำลาของนักเรียน ป.6 ร.ร.วัดอินทการาม และพิธีรับมอบทรัพย์สินของ ร.ร.วัดปัฏนาราม ณ ร.ร.วัดอินทการาม โดยมีนายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.สฎ.3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 
อ่านทั้งหมด   

 

   
 
 
 
Home     About us    Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th