Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 19:38:52
 
 
   บริการข้อมูล
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Mail สพฐ.

 

 

 
   มุมบริการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
บัญชีค่าแรงประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_กระทรวงICT
คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ปี 2554 กระทรวงICT
คุ่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ สพป.สฎ.3
คู่มือการใช้ระบบงาน งบประมาณ
งานงบประมาณและงานบุคลากร
ระบบบริหารงานบุคลากร
ระบบบริหารงานงบประมาณ
แนวทางนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา_55
 

 

 
 
  
คุณเข้าชมลำดับที่
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
487 คน
ปีนี้
487 คน
 
 
 
 
เรื่องเด่น..วันนี้

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

วัน   รายการ ผู้ปฏิบัติ

25มิ.ย.61  

 เวลา9.30น. 

 1.ประชุม ITA  ผอ.กลุ่ม

 25 มิ.ย. 61 

 เวลา13.00น.


2.ติดตามเร่งรัดงบประมาณ ผอ. กลุ่ม

 26 มิ.ย. 61 

เวลา  9.30 น.
1.ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ผอ. กลุ่ม

 26 มิ.ย. 61 

เวลา13.00น.

2.ประชุมกศจ. (ศาลากลาง) ผอ.กลุ่ม

19 ก.ค. 61

 เวลา 10.00

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับคำขอตั้งงบประมาณโต๊ะ-เก้าอี้

 

 

เลิศลักษณ์

25 ก.ค. 61

เวลา 9.00

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบ

 การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

 

 

บุคลากรในกลุ่ม

2 ส.ค. 61

เวลา 13.30 

ประชุมพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) บุคลากรในกลุ่ม
6 ส.ค. 61
เวลา 13.30 
ประชุมมาตรฐานเขตการศึกษา

บุคลากร

ในกลุ่ม

21 ส.ค. 61

เวลา 10.00 

ประชุมพิจารณาจัดเรียบลำดับดำเนินงบประมาณปลายปี เลิศลักษณ์

5 ก.ย.61 

เวลา 09.00 

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

บุคลากรในกลุ่ม


องค์ความรู้ในการจัดทำแผนของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการบันทึกในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน(https://e-budget.jobobec.in.th/) ครั้งที่ 1

 

 

คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาธิการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 6 อำเภอ Donwload 

 รายงานแผนบริหารงบลงทุนระดับสถานศึกษา ปี 2561
(ขยายเวลาถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 )

 ไฟล์นำเสนอ " ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๑ "

 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ตามหนังสือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่ ศธ 04165/3929 ลว. 18 ต.ค.2560 ดาวน์โหลดประมาณการได้ที่นี่ 
 แก้ไขเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 แบบมาตราฐานสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   Download
 การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  งบปี61 Doawnload (26 ต.ค.60) 
 บัญชีราคากลางวัสดุก่อสร้าง ปี 2560 
 องค์ความรู้ PLC  
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ 
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดที่นี่ 
รงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการบริหารงบประมาณ ได้ที่นี่ 
 โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ DEA


 สื่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(สพป.สฎ.3) ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2555
 คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน

 
   บุคลากร

 

 


 นายสุริยัน รัตนไชย
รองผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ ::
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
- วิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

- งานธุรการ


 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ (แต๋ว)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน (หนุ่ย)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กรณีที่ผู้อำนวยกาาร กลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
 • ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานวิเคราะห์งบประมาณ

 

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล (แปว)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน
 • งานติดตาม ประเมินผล และ รายงาน

นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคง (ปลา)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

 

นางสาวรัชฏาพร พุทธิศาวงศ์
(เบสท์)

 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานธุรการ

 

 

นายอโนชา เชาว์เจริญ (โหน่ง)

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมอวยพรและส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ณ สพม.เขต 11 ในการนี้ยังมีนายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สฎ.3 รับผิดชอบควมคุม ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรบางส่วนได้ร่วมเดินทางไปส่งถึง สพม. เขต 11 ด้วย

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน การสร้างงานกระดาษคำณวนด้วย Microsof Excel

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ระบบปฏิบัติการการใช้งานเทปแล็ตพีซี ที่ ห้องประชุม สพป.สฏ.๓ โดยนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฏ.๓ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
 
อ่านทั้งหมด  
 รายงานประชุมกลุ่ม
 

 ครั้งที่7/2555(21-02-55) 
 ครั้งที่6/2555(20-01-55)
 ครั้งที่5/2554(29-11-54)
 ครั้งที่4/2554(04-11-54)
 การรับฟังนโยบาย รมว.ศธ

 ทคโนโลยี
  ไซต์แนะนำ เกี่ยวกับ ไอที ที่น่ารู้
  การเขียนแผ่นซีดี\\ดีวีดีด้วย Nero Burning Rom - การเขียนซีดีรวมเพลง MP3
  ความรู้ Blu-ray,HD(High-Definition) ค่า rate bit และอื่นๆ
  UHD TV สุดยอดภาพคมชัดกว่า Full HD 4 เท่า! จนนึกว่าของจริงมาเอง
  กรณีฉุกเฉินที่ต้องแก้ก่อนเครื่องคอมพ์พัง
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th