Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 07:14:57
 

 
หมวดหมู่ข่าว :
นโยบาายและแผน
 


   
 
วิธีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน
 
ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
เปิดอ่านแล้ว : 1892  ครั้ง    Bookmark and Share
 

วิธีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน

การจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน จะทำวิธีใดจะดีที่สุดนั้น ขอฟันธงตอบเลยนะครับว่า วิธีที่โปร่งใส ยุติธรรม และปลอดภัยที่สุด  คือวิธีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ จนถึงฉบับที่   7 พศ.2452 โดยเฉพาะข้อ 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538) "การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท " ดังนั้นทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  จึงต้องปฏิบัติตามข้อนี้โดยเคร่งครัด

อันดับแรก โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ   พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 และ 35

ข้อ ๓๔ ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น   เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา ในการพิจารณาของคณะกรรมการ   แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ในกรณีสอบราคา โรงเรียนจะแต่งตั้งกรรมการได้ 2 ชุด คือ ข้อ 1 และข้อ 6

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการตามข้อ ๓๔ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
โดยปกติ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณีจำเป็น   หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคล ที่มิใช่ข้าราชการ ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   ถ้าประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งข้าราชการ   ที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าวข้างต้น ทำหน้าที่ประธานกรรมการแทน ฯลฯ


โรงเรียนจะต้องดำเนินการตาม   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ   พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม   ข้อ 40-43 โดยเคร่งครัดอีกที
ข้อ 40 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำเอกสารสอบราคา ตามข้อ 40 (1)-(15)
ข้อ 41 ดำเนินการดังนี้
(1). ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศเผยแพร่ การสอบราคาและเอกสารสอบราคา ไปยัง ผู้มีอาชีพขายหรือจ้างหรือรับจ้าง   ทำงานนั้น โดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศ   เผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ ของส่วนราชการนั้น

 

ที่มา: http://www.obecspec.com/

(2). ในการยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซอง จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้าง   ครั้งนั้น และส่งถึง ส่วนราชการผู้ดำเนินการสอบราคา ก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรง   ต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(3). ให้เจ้าหน้าที่ลงรับ โดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันและเวลา ที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคา   มายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับ แก่ผู้ยื่นซอง แล้วมอบให้หัวหน้าพัสดุทันที
(4). ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลา   เปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทั้งรายงานผลการรับซอง ต่อคณะกรรมการ   เปิดซองสอบราคา เพื่อดำเนินการต่อไป
 
ข้อ 42 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชี รายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และตรวจสอบรายการเอกสาร   ตามบัญชีของผู้เสนอราคา ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในใบเสนอราคา   และเอกสารประกอบ ใบเสนอราคา ทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แค็ตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียด   แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคา ที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจ้าง ของผู้เสนอราคา ที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้าง จากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ในกรณีที่ ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการ   ในเวลาที่กำหนด ตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการ พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำ รายถัดไปตามลำดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากัน หลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าว มาขอให้เสนอราคาใหม่   พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคา รายที่คณะกรรมการ เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง สูงกว่าวงเงิน   ที่ซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดำเนินการ ตามข้อ ๔๓
(4) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้อง ตามรายการละเอียดและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ ในเอกสารสอบราคา   เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ ดำเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(5)  ให้คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณา และความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร ที่ได้รับทั้งหมด   ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อนี้แหละที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด(ร้องเรียนมากที่สุด) เคล็ดที่ไม่ลับของข้อนี้มีดังนี้
1.กรรมการชุดที่ 1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องขอรับเอกสาร ซองใบเสนอราคา พร้อมเอกสารทุกรายการ จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันทีในวันเปิดซอง เมื่อถึงเวลาเปิดซอง(ตามประกาศ)   ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 เปิดซองสอบราคา ตามข้อ 40(1) เคร่งครัด.
2 ตรวจเอกสารส่วนที่ 1 คุณสมบัติ   ของผู้เสนอราคา ว่าถูกต้องหรือไม่ ติดข้อห้ามอะไรหรือเปล่า   ถ้าถูกต้องแล้วมาตรวจส่วนที่  2  คือเอกสาร คุณสมบัติพัสดุแต่ละรายการพร้อมเอกสารรับรอง  รายการแสดงการทดสอบ (test report) อื่น ๆ ่ หากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องให้บันทึกในเอกสาร ลงลายมือชือกำกับในเอกสารนั้นทุกแผ่นทันที แล้วจึงลงมือตรวจสเปคเครื่องตัวอย่าง อย่างละเอียดโดยกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ(พัสดุตัวอย่างตามประกาศ) มีอะไรให้บันทึกไว้ให้กรรมการลงลายมือชื่อกำกับทุกคน 

ขอย้ำตรงนี้ว่า โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 40(1)(2) กับผู้เสนอราคาทุกราย ไม่มียกเว้น ค่อยไปพิจารณา(3)

3. ข้อนี้สำคัญมากถึงมากที่สุด คือการพิจารณาผล ตาม 40(3) จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า  เมื่อทุกข้อผ่านมาเหมือนกัน มาตัดสินที่ ผู้เสนอราคาถูกที่สุด ให้เป็นผู้ชนะ ถูกต้องหรือไม่   ? ตำตอบคือ ถูกก็ได้ ไม่ถูกก็ได้ ให้พิจารณาตาม ข้อ 40(3) และ พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยหลักการ   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา   23 ความว่า

มาตรา 23 ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม   ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ที่จะได้รับประกอบกัน ในกรณี ที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพ   และการดูแลรักษาเป็นสำคัญ ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุด ในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป

ขอแนะว่า ถ้าโรงเรียนใดจำเป็นต้องซื้อของที่ราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดอ้างข้อนี้เลยครับท่าน  อย่าเพียงแต่อ้างว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด มันไม่เป็นรูปธรรม พรก.และมาตรานี้เป็นคำตอบที่สำคัญที่อ้างอิงได้แบบไม่มีใครกล้าเถียงเลย
                                                                        

ด้วยความปรารถนาดี
ทีมงาน obecspec

 


 
 
[ข่าวในหมวดเดียวกัน]

รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 9ต.ค.2560
วิธีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน 20เม.ย.2555
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 3มี.ค.2555
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th