Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 20:09:41
 
 

นายสำเริง สุวรรณพงค์
รองผู้อำนวยการ สพป.สฎ.3

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 
  
คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
487 คน
ปีนี้
487 คน
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 20ส.ค.2562 ] [เปิด.. 392 ]
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [ 10ก.ค.2562 ] [เปิด.. 351 ]
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน [ 10ก.ค.2562 ] [เปิด.. 206 ]
การจัดเก็บข้อมูลโครงการอำหารกลางวันในโรงเรียน [ 10ก.ค.2562 ] [เปิด.. 201 ]
แบบ พฐ.ที่ใช้ ในการรับนักเรียน [ 5มิ.ย.2562 ] [เปิด.. 410 ]
ตัวอย่างหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [ 4มิ.ย.2562 ] [เปิด.. 151 ]
คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา [ 4มิ.ย.2562 ] [เปิด.. 140 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [ 17ธ.ค.2561 ] [เปิด.. 301 ]
ซักซ้อมการพาลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [ 3ธ.ค.2561 ] [เปิด.. 265 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา [ 3ธ.ค.2561 ] [เปิด.. 270 ]
 
อ่านทั้งหมด   
 สาระน่ารู้  
PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [ 3เม.ย.2562 ] [เปิด.. 100 ]
 
อ่านทั้งหมด   
 ภาระหน้าที่  

แนวคิด 
                งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่ การศึกษาตลอดชีพ นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อ การศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
               ๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
               ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย
                ๔. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบข่าย/ภารกิจในกลุ่มงานต่าง ๆ
                ๑. งานธุรการ
                ๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
                     ๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
                     ๒.๒ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     ๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
                     ๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     ๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     ๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
                     ๒.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
                ๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
                     ๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
                     ๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
                     ๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                     ๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
                     ๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
                ๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
                     ๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                     ๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
                     ๔.๓ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
                ๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
                     ๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
                     ๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
                     ๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
                     ๕.๔ งานความมั่นคงของชาติ
                     ๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ์
                     ๕.๖ งานการป้องกันโรคเอดส์
                     ๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน
                 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
                     ๖.๑ งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
                     ๖.๒ งานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
                     ๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
                     ๖.๔ งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
                     ๖.๕ งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ

 บุคลากร   

 นายสำเริง  สุวรรณพงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3หน้าที่รับผิดชอบ ::
   ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาควบคุมและกำกับการบริหารของสถานศึกษา อำเภอพระแสง และชัยบุรี

 

    

       นางวรรณดี  ชาญณรงค์ (นุช)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

 

นางปิยะนาถ  วรรณศรี (ติ๊ก)

 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและทุนการศึกษา
 •  

 

 นางบุญยืน  ถนิมกาญจน์ (ยืน)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

 

างสาวจงกล  วันชัย (ตา)

 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

 

นางนิภา กิตติพลจักร (จุก)

 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

 

 

   

นางสาวอรอุษา  มูสิเกด   (เล็ก) 

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนหลักฐานทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การสรรหากรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
จัดฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต ณ โรงเรียนนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
คณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามเยี่ยมโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. มิติโครงการอาหารกลางวัน
 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ผอ.สพป.สฎ.3 เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
 
อ่านทั้งหมด   
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คู่มือการสรรหาและคัดเลือก
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวดวงที่1 โครงสร้างและคำอธิบาย                                                                 แผนฯที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
 • แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวดวงที่2 โครงสร้างและคำอธิบาย                                                                 แผนฯที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
 • แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวดวงที่3 โครงสร้างและคำอธิบาย                                                                 แผนฯที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

 

 Download
    การศึกษา การเรียน-การสอน
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
 
    คู่มือ วิธีการ รูปแบบ คุณลักษณะ
คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57
เอกสาร สารสนเทศ 2555
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (สพฐ.)
e-GP ระยะ 2
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให็ รร.ดีฯ คัดเลือก
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ
 
    แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th