Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 21:23:33
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2560 28 พ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 1 ก.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สภานักเรียน 2 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน 2 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการสรรหา เลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืั้นฐาน พ.ศ.2546 2 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบ พฐ. (แบบ พฐ.01 - แบบ พฐ.25) 2 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 2 มิ.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 25 พ.ค. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ซักซ้อมความเข้าใจในการรับเด็กก่อนประถมศึกษาเข้าเรียน 26 เม.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2553) ปีการศึกษา 2560 8 ก.พ. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการประเมินเเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 24 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สหกรณ์นักเรียน 17 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างโครงการสหกรณ์ 4 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สหกรณ์ในโรงเรียน 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างคำสั่ง 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สหกรณ์ในโรงเรียน 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างข้อบังคับสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติในการตรวจขั้นที่ 5 28 ก.ย. 2558


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th