Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 18:00:55
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบรายงานการประเมินผลขั้นที่ 5 ของผู้ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 1ก.พ.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 12ม.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 27ต.ค.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   บันทึกการเยี่ยมบ้าน 14ส.ค.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนวทางการจัดการสร้าวภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 13ส.ค.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบฟอร์มส่งเด็กเข้าเรียน กศน. 3มิ.ย.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการชวนน้องพุทธวจน ครั้งที่ 2 3มิ.ย.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามภาวะเศรษฐกิจ 25ก.พ.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คำสั่งปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 16ต.ค.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2ก.ย.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การอบรมนำเสนอลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 17ก.ค.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ปี 2555 17ก.ค.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 25มิ.ย.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ 14พ.ค.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556 18เม.ย.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบสอบถามผลการดำเนินงานนโยบาย การแก้ไขปัยหายาเสพติด 10เม.ย.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การติดตามประมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 12มี.ค.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ทร.14 ปีต่าง ๆ 5ก.พ.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556 18ม.ค.2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายชื่อ ครู D.E.A.R. ล่าสุด 17ม.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th