[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
   
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 11:25:23
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   นักเรียนนอกเขตบริการ ปี 2558 21 ก.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   หลักเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบ/แนวทางการประเมิน 2 มิ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ทร.14 เด็กเกิดปี 2552 2 มิ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พ.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 22 เม.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 16 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ปพ.๓:บ) 10 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓:ป) 10 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   หลักสูตรฝึกอบรม 6 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนงทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 6 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เอกสารหลักฐานการศึกษา 6 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เอกสารประกอบการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 6 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 6 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการประกวดระเบียบแถว 3 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 25 ก.พ. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 27 ต.ค. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   บันทึกการเยี่ยมบ้าน 14 ส.ค. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนวทางการจัดการสร้าวภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 13 ส.ค. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบฟอร์มส่งเด็กเข้าเรียน กศน. 3 มิ.ย. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการชวนน้องพุทธวจน ครั้งที่ 2 3 มิ.ย. 2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th