ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจักการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 04:29:55
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกการนิเทศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล [ 8พ.ย.2557 ] [เปิด.. 673 ]
ด่วนมาก โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [ 29ต.ค.2557 ] [เปิด.. 523 ]
แบบประเมินผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน [ 1ก.ย.2557 ] [เปิด.. 658 ]
กรอกข้อมูลครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา [ 14ส.ค.2557 ] [เปิด.. 416 ]
เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2557 [ 13ส.ค.2557 ] [เปิด.. 1679 ]
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ประเภท Stop Motion ด้วยโปรแกรม ProShow [ 12มิ.ย.2557 ] [เปิด.. 544 ]
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR [ 20มี.ค.2557 ] [เปิด.. 3523 ]
ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 [ 11มี.ค.2557 ] [เปิด.. 771 ]
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [ 19ธ.ค.2556 ] [เปิด.. 3457 ]
ด่วน ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 [ 17ธ.ค.2556 ] [เปิด.. 1975 ]
 
 
 
     สาระน่ารู้  
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษา [ 25ม.ค.2555 ] [เปิด.. 1354 ]
 
     ข้อมูลกลุ่ม  

         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

         วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
6. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 
 
     บุคลากร   


 

นายเดโช  ขวัญพุฒ
รองผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ ::
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา
** สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาควบคุมและกำกับการบริหารของสถานศึกษา อำเภอบ้านนาสาร**

 

 

นายอดุลย์ พลพิช้ย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ผ้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสระ

ว่าง

นายไพศาล เพ็งกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • หัวหน้ากลุ่มสื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเคียนซา

นางมะลิวรรณ กิจครวญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพระแสง

นางกรรณิการ์ ปานนุช
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสระ

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเคียนซา

 

นายชม ฉิมภักดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพระแสง 
 

ว่าง

 

 

นางสาววนิดา วรรณโชติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร 
 

 

นางเฉลิมศรี  ทองจีน.
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
 • นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร 

 
 

นายเชิดภัก ศิริสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ::

 • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

 

 

     

นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานธุรการนางสาวสุรัสวดี  หนูรักษา
ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับกลุ่มงานอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษา

 

 

 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ส่งรายชื่อไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ..

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ..

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ..

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
6-7 มิถุนายน 2557 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถด้านคิดคำนวณ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษา ..

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
4-5 มิถุนายน 2557 นายเดโช ขวัญพุฒ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องตาขุน โรงแรม เค ปาร์คแกรนด์ อใสุราษฎร์ธานี ..

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การอบรมปฏิบัติครู-อาจารย์ คุ้มกันยาเสพติดเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ..
 
     เกี่ยวกับการเรียน-การสอน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 คู่มือครูแนะแนว
 การจัดการสอนแบบคละชั้น
 สำนักทดสอบทางการศึกษา

 
 
 
 • สถาบันภาษาอังกฤษ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • บัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.
 • ศูนย์ข้อสอบออนไลน์ Thaiall.com
 • Thaiall.com
 • Thai WBI (E-Learning)
 • True ปลูกปัญญา
   
   
   Download
      การศึกษา การเรียน-การสอน
  แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
  ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
  มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
  เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
  คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
   
      คู่มือ วิธีการ รูปแบบ คุณลักษณะ
  แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561
  แผนปฎิบัติการประจำปี 2558
  แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
  แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
  คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
  จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
  เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
  เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
  คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน
  แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557
   
      แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
  แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
  โลโก้ สพป.สฎ.3
  แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
  วารสารวันครู ปี 2555
  แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
  แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบคำร้องขอโอน
   
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ฟอนท์ TH Sarabun
  โปรแกรม CutePDF
  SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
  Adobe Reader XI
  เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
  โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
  SPSS มีลิขสิทธิ์
  เกี่ยวกับไวรัส
  โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
  13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
   
  ทคโนโลยี
    ไซต์แนะนำ เกี่ยวกับ ไอที ที่น่ารู้
    การเขียนแผ่นซีดี\\ดีวีดีด้วย Nero Burning Rom - การเขียนซีดีรวมเพลง MP3
    ความรู้ Blu-ray,HD(High-Definition) ค่า rate bit และอื่นๆ
    UHD TV สุดยอดภาพคมชัดกว่า Full HD 4 เท่า! จนนึกว่าของจริงมาเอง
    กรณีฉุกเฉินที่ต้องแก้ก่อนเครื่องคอมพ์พัง
  บทความ-สาระความรู้-เผยแพร่ผลงาน
    บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
    การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
    รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   
   
   
  Home     About us    Download     Contact us     Login
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
  โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th