Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 21:23:21
 
นางกัญหา ทองทา
ผู้อำนวยหน่วย

คุณเข้าชมลำดับที่ี่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
8 คน
ปีนี้
344 คน
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 713 ]
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 2333 ]
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1247 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 913 ]
ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1448 ]
     สาระน่ารู้

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต [ 3 เม.ย. 2555 ] [เปิด.. 2213 ]

     ข้อมูลกลุ่ม

       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน และการดำเนินงานแก่หน่วยงานและโรงเรียน เพื่อเป็นหลักประกันและมั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้อง โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้ตรวจสอบที่มีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในกานตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน
2. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในระดับศูนย์อำเภอในการช่วยเหลือโรงเรียน
3. ตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกิดความมั่นใจผลการปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ
4. สร้างคุณค่าเพิ่มในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการตรวจสอบภายใน สามารถดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการดำเนินงาน ถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้ ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์กับงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์
พัฒนางานตรวจสอบให้เกิดความเข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ
1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน
สร้างความเข้มแข็งและคุณค่าเพิ่มให้แก่หน่วยรับตรวจ (4)
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการดำเนินงานและด้านงบประมาณ
2. โครงการรางวัลโรงเรียนปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุยอดเยี่ยม
พัฒนาผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (5)
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

     บุคลากร

นางกัญหา ทองทา (กัญหา) 

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางกัลยา  ไชยกิจ (ใหม่)

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

     เรื่องที่เกี่ยวข้อง


 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เครือข่าย ๑๐ วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมตาลคู่บรีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
30 ม.ค.55: เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพจกลุ่ม ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2556

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
27 เมษายน 2555 เวลา 13.40 น.: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโฮมเพจกลุ่มงานใน สพป.สฎ.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผนและมีนายวิชัย ชัยสงคราม ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
   
 Download
    การศึกษา การเรียน-การสอน
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
 
    คู่มือ วิธีการ รูปแบบ คุณลักษณะ
เอกสารประกอบคำบรรยาย ในคราวประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา (๓๐-๓๑พ.ค.๕๙)
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561
แผนปฎิบัติการประจำปี 2558
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
 
    แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th