[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 06:59:02
 
นางกัญหา ทองทา
ผู้อำนวยหน่วย

คุณเข้าชมลำดับที่ี่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
7 คน
เดือนนี้
658 คน
ปีนี้
7141 คน
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 679 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 464 ]
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1178 ]
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 2176 ]
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1582 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1201 ]
ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1778 ]
     สาระน่ารู้

เงินรายได้สถานศึกษา [ 7พ.ย.2560 ] [เปิด.. 393 ]

     ข้อมูลกลุ่ม

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน และการดำเนินงานแก่หน่วยงานและโรงเรียน เพื่อเป็นหลักประกันและมั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้อง โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้ตรวจสอบที่มีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน


พันธกิจ
1. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในกานตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน
2. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในระดับศูนย์อำเภอในการช่วยเหลือโรงเรียน
3. ตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกิดความมั่นใจผลการปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ
4. สร้างคุณค่าเพิ่มในการปฏิบัติงานของโรงเรียน


เป้าประสงค์ (Goal)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการตรวจสอบภายใน สามารถดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการดำเนินงาน ถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้ ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์กับงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน


กลยุทธ์
พัฒนางานตรวจสอบให้เกิดความเข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ
1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน
สร้างความเข้มแข็งและคุณค่าเพิ่มให้แก่หน่วยรับตรวจ (4)
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการดำเนินงานและด้านงบประมาณ
2. โครงการรางวัลโรงเรียนปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุยอดเยี่ยม
พัฒนาผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (5)
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

     บุคลากร

นางกัญหา ทองทา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางสุฐิพร โสตทิพย์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

   เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เครือข่าย ๑๐ วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมตาลคู่บรีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
30 ม.ค.55: เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพจกลุ่ม ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2556

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
27 เมษายน 2555 เวลา 13.40 น.: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโฮมเพจกลุ่มงานใน สพป.สฎ.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผนและมีนายวิชัย ชัยสงคราม ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
   
 Download
    การศึกษา การเรียน-การสอน
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการเรียนรวม
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
 
    คู่มือ วิธีการ รูปแบบ คุณลักษณะ
2222222222
111111111
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
 
    แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ddddddddddddd
ฟอนท์ TH Sarabun
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th