[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 09:37:09
 เลือกกลุ่ม   


หน่วยตรวจสอบภายใน   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 7พ.ย.2560
หน่วยตรวจสอบภายใน   ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 7พ.ย.2560
หน่วยตรวจสอบภายใน   ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 30ม.ค.2557
หน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 4พ.ย.2556
หน่วยตรวจสอบภายใน   การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS 3เม.ย.2555
หน่วยตรวจสอบภายใน   ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน 3เม.ย.2555
หน่วยตรวจสอบภายใน   ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 23มี.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th