[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 05:28:05
 
 
กลุ่ม : หน่วยตรวจสอบภายใน


ข่าว หน่วยตรวจสอบภายใน 5 อันดับล่าสุด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 7พ.ย.2560
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 7พ.ย.2560
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 30ม.ค.2557
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 4พ.ย.2556
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS 3เม.ย.2555
 
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2557   เปิดอ่าน 1079   
   
   
 

 ๒๙ ม.ค.๒๕๕๗  หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
 
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th