สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
Download File
*การเรียน-การสอน
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการเรียนรวม
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป. 5-6
วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 16812   
 

หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป. 5-6

 

คำนำ
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้กำหนดสาระไว้ ๕ สาระ คือสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ และ สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำมีคำสั่ง สพฐ. ที่ ๖๘๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๘๑๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดสาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ ๑ รายวิชาทุกชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยให้สถานศึกษานำมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  และ ๖   บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดและนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จึงได้จัดทำตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ครูได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน           
 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง และถ้านำไปปรับใช้แล้วมีข้อบกพร่อง คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับและนำข้อมูลไปปรับปรุงต่อไป
การจัดทำเอกสารตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖   ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
 
 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
  • เชิญดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็บตามลิงก์ข้างล่างนี้

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674