สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561 5ม.ค.2558
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฎิบัติการประจำปี 2558 5ม.ค.2558
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR 20มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ 12มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย 12มี.ค.2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ฟอนท์ TH Sarabun 8ต.ค.2556
การเรียน-การสอน   แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3 11ก.ย.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โปรแกรม CutePDF 27ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ. 24ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 16ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model) 13ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา 10ก.ค.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007 12มิ.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57 2พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสาร สารสนเทศ 2555 26เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 22เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP 21มี.ค.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   Adobe Reader XI 31ม.ค.2556

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum 20-11-2558