สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57 2พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสาร สารสนเทศ 2555 26เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 22เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP 21มี.ค.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   Adobe Reader XI 31ม.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4ม.ค.2556
การเรียน-การสอน   ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4ม.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 9ธ.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (สพฐ.) 19พ.ย.2555
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ. 8พ.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   e-GP ระยะ 2 12ก.ย.2555
การเรียน-การสอน   การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 27ส.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให็ รร.ดีฯ คัดเลือก 25ส.ค.2555
การเรียน-การสอน   มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ. 9ส.ค.2555
การเรียน-การสอน   เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล 25ก.ค.2555
การเรียน-การสอน   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 20มิ.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ 18มิ.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   ตอบข้อหารือเครื่องแแบบฯ และบัตรประจำตัวพนักงานราชการ 18มิ.ย.2555
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เว็บเบราว์เซอร์ Firefox 23พ.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เกณฑ์และรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปี2555 15พ.ค.2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674