สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 4พ.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   มาตรการประหยัดงบประมาณ ปี 2555 4พ.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 29เม.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29เม.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 29เม.ย.2555
การเรียน-การสอน   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ 22เม.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติการ สพฐ.54 21เม.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 21เม.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวทางนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา55 21เม.ย.2555
แบบฟอร์ม   โลโก้ สพป.สฎ.3 2เม.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำคำของบแปรญัตติ (งบ สส.) 23มี.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 23มี.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ สพป.สฎ.3 22มี.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 21มี.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   สารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554 สพป.สฎ.3 19มี.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติการ ปี 2555 สพป.สฎ.3 19มี.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.ศธ 19มี.ค.2555
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template) 3มี.ค.2555
การเรียน-การสอน   คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish 3ก.พ.2555
การเรียน-การสอน   เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) 17ม.ค.2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674