สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 22มิ.ย.2554
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 22มิ.ย.2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   SPSS มีลิขสิทธิ์ 21มิ.ย.2554
แบบฟอร์ม   แบบคำร้องขอโอน 13มิ.ย.2554
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หน้าที่และคุณสมบัติโดยย่อของลูกจ้างประจำ 25ก.พ.2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เกี่ยวกับไวรัส 26พ.ย.2553
การเรียน-การสอน   หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป. 5-6 22พ.ย.2553
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์ 19พ.ย.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์การช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 9พ.ย.2553
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 18ต.ค.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล (ปรับปรุงใหม่) 16ก.ย.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตร สถานศึกษาเอกชน 29ก.ค.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา SP2 Online 16ก.ค.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   โปรแกรมการติดตามประเมินผลรายงานการเฝ้าระวังการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ Online 16ก.ค.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553/ แบบอาคารอเนกประสงค์203/26 7ก.ค.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(TOR)ในโครงการ SP2:2555 24มิ.ย.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 18มิ.ย.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   การขอสำเนา ก.พ.7 11มิ.ย.2553
การเรียน-การสอน   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3มิ.ย.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 23เม.ย.2553

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674