สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
  

 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 28เม.ย.2560
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 28เม.ย.2560
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 19ม.ค.2560
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย 15มี.ค.2557
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ 29ส.ค.2556
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 28มิ.ย.2556
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 12ธ.ค.2555
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
รายงานการใช้หนังสือนิทานพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3 10ก.พ.2555
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
ภาษาธรรมชาติ โทรทัศน์ครู 25ธ.ค.2554
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21ก.พ.2554
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 21ก.พ.2554
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 16ส.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16ส.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การสำรวจความคิดเห็น/ความต้องการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 16ส.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
แนวคิดการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 16ส.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 16ส.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
ทักษะการคิด (Thinking skills) 10ส.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
พัฒนาการใช้เกมที่มีรูปภาพเป็นสื่อเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 20พ.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Food and Drink กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13พ.ค.2553
 
หมวด : บทความ-สาระความรู้
การสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานชุดพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 5เม.ย.2553

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674