สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
บทความ-สาระความรู้
ข่าวในหมวดเดียวกัน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
 
รายงานการใช้หนังสือนิทานพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 4852   
 

ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้หนังสือนิทานพัฒนาทักษะการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
ชื่อ นางสารภี      ชูช่วยสุวรรณ
สาขาวิชา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีการศึกษา        2551

บทคัดย่อ


          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทาน  ชุดพัฒนาทักษะการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการใช้กับหลังการใช้หนังสือนิทานชุดพัฒนาทักษะการอ่าน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อหนังสือนิทานชุดพัฒนาทักษะการอ่าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนบ้านควนเจริญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน  11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือนิทาน ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน จำนวน 10 เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะการอ่านจับใจความ  จำนวน  30  ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 20 แผ่น และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t-test  
 

ผลการศึกษาพบว่า
 

1. ได้หนังสือนิทาน ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขนาด 8 หน้ายก  จำนวน  10  เรื่อง

2. หนังสือนิทาน ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่3 มีประสิทธิภาพ 87.63/85.76 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือนิทานชุดพัฒนาทักษะการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือนิทานชุดพัฒนาทักษะการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับดีมาก
 

 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674