สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
บทความ-สาระความรู้
ข่าวในหมวดเดียวกัน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2646   
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนบ้านไทรห้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจิรพันธ์  เกิดกุล

ปีที่ประเมิน 2555


               การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านไทรห้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านบริบทเกี่ยวกับความต้องการ  ความจำเป็น  และความสอดคล้องของโครงการ ประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา  สถานที่  ความรู้ความสามารถของบุคลากรของโครงการ  ประเมินผลด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับกระบวนการ การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม การจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร และประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความพึงพอใจ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3-6 รวมทั้งสิ้น 71 คน เครื่องมือที่ใช้  ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

              ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

              1. ผลการประเมินด้านบริบท  พบว่า  มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดโครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และโครงการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
            
              2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า  มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

              3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ  พบว่า  มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระหว่างการดำเนินงานสม่ำเสมอและครูมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

              4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า  มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด้านผลผลิตด้านความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ  พบว่า  มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายของโครงการและผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่ได้ระดับคุณภาพดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.86 อยู่ในระดับดี ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในโครงการ  ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและครูตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการ การจัดกิจกรรมของผู้รับผิดชอบโครงการ  ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ การประสานงานของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ความรู้ ความสามารถของคณะทำงานโครงการ  และการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ  พบว่า  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ทราบและครูมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการทำกิจกรรมในโครงการ และผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ  พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดครูมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม  และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

              5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม  พบว่า  มีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินทั้ง  4  ด้าน  พบว่า  ผ่านการประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก

 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674