สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
บทความ-สาระความรู้
ข่าวในหมวดเดียวกัน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
 
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
วันที่โพสต์ เสาร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557   เปิดอ่าน 5216   
 

 บทคัดย่อ

 
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย นางณชนก  ชัยสงคราม
ปีการศึกษา 2555
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัยก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อาณาจักรสุโขทัย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาณาจักรสุโขทัย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัย จำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย หาค่าสถิติที (t-dependent) และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย 
 
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.76/82.62  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัยก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674