สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   บัญชีจัดสรร รายการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   การจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายกิจกรรม ทุกโรงเรียน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ SP2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring and Evaluation: e-ME) 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   รูปแบบรายการครุภัณฑ์ (Furniture) ประกอบห้องปฏิบัติการ โครงการ SP2 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ให้โรงเรียนรีบดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด ภายใน 15 วัน 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 6 มกราคม 2553 15มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ราคาครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) 15มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 15มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   คู่มือโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน 15มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   บัญชีจัดสรรเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี 53 15มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มและตัวอย่างการทำประมาณการโครงการ SP2 15มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ดาวน์โหลด PowerPoint โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2:SP2) 15มี.ค.2553
.......ว่าง..........   คุณลักษณ์ครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก (100,000) 15มี.ค.2553
.......ว่าง..........   ตัวอย่างหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 9มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553/ แบบอาคารอเนกประสงค์203/26 9มี.ค.2553
.......ว่าง..........   การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ 9มี.ค.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/9
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674