สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ร.ร.บ้านห้วยห้าง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (TCL10)
ร.ร.วัดน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน
ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจาห้องเรียน รูปแบบ MCL10 Type 2 ประจาปีงบประมาณ 2555
 
จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 และส้วม แบบ สพฐ 4
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 8095      Bookmark and Share
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 และส้วม แบบ สพฐ4  
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
……………………………………………………………………………………………
 
1. ความเป็นมา
 
                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าว ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2553 จากแผนงานงบประมาณ : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนรายหัว) เป็น งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. แบบ 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง และค่าก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ 4 จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว
 
2. วัตถุประสงค์
                1. เพื่อให้มีอาคารเรียน ห้องเรียนและอาคารประกอบเพียงพอ
                2. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
                3. เพื่อให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและรองรับการบริการนักเรียน
                               
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
                3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
    3.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
    3.5    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
                4.1 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29  รายละเอียดดังนี้
                      4.1.1 แบบอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
                      4.1.2 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง พ.ศ. 2553
                      4.1.3 สรุปผลการประเมินราคากลาง
                      4.1.4 แบบปริมาณวัสดุ
                      4.1.5 รายการแบ่งงวดงาน
                4.2 ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ 4 รายละเอียดดังนี้
                      4.2.1 ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ 4 จำนวน 1 หลัง
                      4.2.2 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง พ.ศ. 2553
                      4.2.3 สรุปผลการประเมินราคากลาง
                      4.2.4 แบบปริมาณวัสดุ
                      4.2.5 รายการแบ่งงวดงาน
                4.3 งานอื่นๆ
                     4.3.1 ปรับพื้นที่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 105/29 และส้วมแบบ สพบ 4 ถมดินให้สูงกว่าระดับถนนคอนกรีตในโรงเรียน
                     4.3.2 งานป้องกันและปิดกั้นสถานที่ขณะทำงานที่ต้องก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดตลอดระยะเวลาการทำงาน
                     4.3.3 งานขนย้ายเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลขณะทำการก่อสร้าง พร้อมเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาการทำงาน
                     4.3.4 งานที่พักคนงาน โรงเก็บวัสดุ หรืออาคารชั่วคราว ที่จัดให้มีขึ้นในขณะกำลังก่อสร้าง
         4.3.5 ซ่อมแซมปรับปรุงทางเข้า-ออก ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาการทำงาน
                     4.3.6 ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปาชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง
                     4.3.7 งานอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด
                    โดยขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7736-1111
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ
                5.1 ประกาศร่าง TOR ฉบับที่หนึ่งทางเว็บไซต์ของสพท.สุราษฎร์ธานี เขต3 (http://www.sri3.obec.go.th) สพฐ.(http://www.obec.go.th)และกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
                5.2 ประกาศร่าง TOR ฉบับที่สองทางเว็บไซต์ของสพท.สุราษฎร์ธานี เขต3 (http://www.sri3.obec.go.th)   สพฐ.(http://www.obec.go.th)และกรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th) ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน
2553 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
                5.3 ประกาศเชิญชวนและเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของสพท.สุราษฎร์ธานี เขต3 (http://www.sri3.obec.go.th) สพฐ.(http://www.obec.go.th)และกรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
                5.4 กำหนดให้จำหน่ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ระหว่างวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
                5.5 กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง
12.00 น.
                5.6 กำหนดคัดเลือกและแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2553
                5.7 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
 
6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง
                ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
                ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ 4 ภายใน 60วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 
7. วงเงินในการจัดจ้าง
                ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 เงินงบประมาณโครงการ 3,076,800 บาท
                ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ 4  เงินงบประมาณโครงการ 352,000 บาท

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่
                ทางไปรษณีย์
                    ส่งถึง    โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
                                หมู่1 ถนนทางหลวงหมายเลข 41
                                ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
                                จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ 84190  
              โทรศัพท์  0-7736-1111,08-5220-5353 
              โทรสาร  0-7736-1111
              ทางเว็บไซต์  http://www.hp217.ob.tc
              E-mail : wanida19@hotmail.com
 
 
 
 
ลงชื่อ ..............................................(ประธานกรรมการ)                ลงชื่อ ............................................(กรรมการ)
               (นางวนิดา ช่วยบำรุง)                                                                (นางศิริพร อัครบัณฑิตสกุล)
             รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                             ครู
 
 
               ลงชื่อ ..............................................(กรรมการและเลขานุการ)    
                                                              (นางจิราภา บุสดี)                            

                                                                      ครู      

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674