สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 2973      Bookmark and Share
 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จะจัดอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้นท์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

    ขอเชิญครูวิชาการและครูที่ทำหน้าที่วัดและประเมินผลโรงเรียนละ 2 คน เข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฟรี) 

แจ้งรายชื่อทาง E-office ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

กำหนดการอบรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
วันศุกร์ที่ 26   พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ โรงแรมอัญชีการ์เด้นท์    อำเภอเวียงสระ     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
________________________________
 
08.00 - 08.30 น.         ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.         พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น.        ทบทวนหลักสูตรสู่การวัดและประเมินผล (อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล)
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.        ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
13.00 - 15.00 น.         การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
15.00 -  15.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น.        การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
16.30 น.                       พิธีปิด

ติดต่อสอบถามที่ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674