สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
....ว่าง....
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

วาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วาระการประชุมครั้งที่ 2/2554วันที่ 10 ก.พ. 2554
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 มกราคม 2554
รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัด สพป.สฎ.๓ ครั้งที่๕/๒๕๕๓ ๑๔ธ.ค.๕๔
 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 4240      Bookmark and Share
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3
ครั้งที่ 3 / 2553
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2553
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
                ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3) ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามวาระการประชุมดังนี้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                1.1  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้มีการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาในหลายเรื่อง เช่น ในส่วน ของการบริหารงานบุคคล อะไรที่เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. สามารถดำเนินการได้ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่วนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อยู่ในอำนาจของ อ.ก.อ.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ ซึ่งอยู่ที่ สพฐ.   ส่วนที่นอกเหนือนั้นให้อยู่ในอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
         
                การพิจารณาความดีความชอบ ให้นับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ในส่วนของ สพม. สพป. สฏ.3 ได้จัดส่งรายละเอียดต่าง ๆ ไปให้ สพม. 11 เป็นผู้พิจารณา ส่วนผลงานวิทยฐานะต่าง ๆ ให้ส่งมาที่ สพป.สฏ.3 ก่อน เพื่อจัดส่งให้ สพฐ. ดำเนินการต่อไป
                โครงการเกษียณก่อนกำหนด ขณะนี้เปิดโอกาสให้ขอระงับ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ดีที่เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเราไม่สามารถห้ามการเปลี่ยนแปลงได้
                                1.2 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง สพป.สฏ.3 ได้จัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย   ผู้บริหารสถานศึกษา 4 ราย ข้าราชการครู 9 ราย และลูกจ้างประจำ 6 ราย ในเวลา 16.30 น. ณ หอประชุม   โรงเรียนวัดบ้านส้อง
                                1.3 ขอขอบคุณ นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร ผอ.รร.วัดบ้านส้อง และคณะ ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดประชุมและการจัดงานเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
 
ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2553 วันที่  16 กันยายน 2553)
ที่ประชุมขอเพิ่มรายชื่อผู้มาประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.       นางศุภกร   เกษกล้า                                           ผู้อำนวยโรงเรียนพุทธยาศม
2.       นายวรวิทย์   นาคสุวรรณ                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวพร
3.       นายกุศลจิตร  ทิพย์เดช                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก
4.       นส.นิภารัตน์   งามทอง                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงามทอง
5.       นายเกษม   รัตนวงศ์                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
6.       นส.ปรัศนี   อัจจิมาพร                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาวเรศวิทยา
7.       นางสมศรี ช่วยบำรุง                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพื่อนลูกรัก
8.       นางลำพอง สุขช่วย                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ
9.       นส.จินดารัตน์ ประพันธ์บัณฑิต                            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา
10.    นางจรรยา   ลิ้มสุวัฒนกุล                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์
และ อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ราย คือ นายวินัย   เสสิตัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน 
มติที่ประชุม รับรอง
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
                                - ไม่มี
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
      4.1.1 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี( คาราวานเสริมสร้างเด็ก )
                ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ( คาราวานเสริมสร้างเด็ก ) ปีงบประมาณ 2553 มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับการพัฒนาในปีนี้ 152โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวม 1,520 คน ซึ่ง สพฐ.จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหาร 100 บาทต่อคนจะดำเนินการระหว่างวันที่20-30 กันยายน 2553
 
ซึ่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้กำหนดจุดอบรม 17 จุด    ส่วนรูปแบบจุดอบรมสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น อบรม ประชุมปฏิบัติการ ดูงาน   ส่วนวิทยากรได้แก่   ครูเลขาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายรวมทั้งครูที่สอนปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถ    จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวด้วย   ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้
 

รายละเอียดการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง  เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี

ระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายน 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
อำเภอ
จุดอบรม
วันอบรม
เคียนซา
โรงเรียนวัดอรัญคามวารี
28 กันยายน 2553
26โรงเรียน
โรงเรียนสี่แยกคลองศิลา
29 กันยายน 2553
 
โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
29 กันยายน 2553
 
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
30 กันยายน 2553
บ้านนาสาร
โรงเรียนควนสุบรรณ
20 กันยายน 2553
33 โรงเรียน
โรงเรียนนาสาร
20 กันยายน 2553
 
โรงเรียนวัดวิเวการาม
21 กันยายน 2553
 
โรงเรียนวัดน้ำพุ
21 กันยายน 2553
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
21 กันยายน 2553
พระแสง
โรงเรียนบ้านย่านดินแดง
20 กันยายน 2553
37 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
21 กันยายน 2553
 
โรงเรียนวัดบางสวรรค์
27 กันยายน 2553
 
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
28 กันยายน 2553
 
 
 
อำเภอ
จุดอบรม
วันอบรม
 เวียงสระ( 31 โรงเรียน)
 
 
15 โรงเรียน
โรงแรมอัญชลีการ์เดนท์
29 กันยายน 2553
16 โรงเรียน
โรงเรียนอัญชลีการ์เดนท์ 
30 กันยายน 2553
 
 
 
บ้านนาเดิม
 14 โรงเรียน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาโลดมพัฒนา
27 กันยายน 2553
 
 
 
ชัยบุรี
11 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
28 กันยายน 2553
 
 
 

 

ที่ประชุม   รับทราบ
 
4.2  กลุ่มนโยบายและแผน
                                4.2.1 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อชำระค่าหนี้สาธารณูปโภค
                                                ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งว่า โรงเรียนใดที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ให้นำใบแจ้งหนี้ ส่ง สพป.สฏ.3 โดยด่วน เพื่อ สพป.สฏ.3 จะได้รวบรวมนำไปชำระหนี้แทนสถานศึกษาต่อไป
                                4.2.2 การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุกีฬ
                                           ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งว่า โรงเรียนใดที่ส่งเบิกงบประมาณรายการค่าวัสดุกีฬามา ให้ไปรับคืนที่กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ด้วย เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จะสามารถเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น
ที่ประชุม   รับทราบ
 
4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
                4.3.1 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
                                นายอดุล เงินศรี รอง ผอ.สพป.สฏ.3 แจ้งว่า เดิม สพฐ. ได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัด สพป.สฏ.3 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้ 90 ราย ขณะนี้ได้ขอระงับแล้ว 2 ราย และสามารถขอระงับการลาออกได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553
                4.3.2 การย้ายครู/ผู้บริหาร
                                คำร้องขอย้ายทั้งหมดผ่าน อ.ก.ค.ศ. ไปแล้ว หลักเกณฑ์การย้ายยังเป็นตัวเดิม ในการพิจารณาย้ายจะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรอัตราคืน ในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สพป.สฏ.3 ได้รวบรวมส่ง สพม.11 ไปแล้วเพื่อดำเนินการต่อไป
                4.3.3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
                                1. ให้สถานศึกษาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ 2 ขั้น รวมทั้งปีได้ไม่เกิน 15 %  ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 (โดยไม่นับรวม ผู้บรรจุใหม่/บรรจุกลับ/รับโอน หลังวันที่ 1 มีนาคม 2553) ไม่นับรวมผู้บริหารและผู้รักษาราชการแทน ผอ.รร. กรณีไม่มีผู้บริหาร เฉพาะตัวเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงวงเงิน
                                2. ให้สถานศึกษาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อน 1.5 ขั้น เลื่อน 1.5 ขั้นทุกราย โดยไม่ต้องคำนึงถึงวงเงิน (คะแนนประเมิน 90 % ขึ้นไป)
                                3. ให้สถานศึกษาที่ไม่มี 15 %   ตัวเต็ม และโรงเรียนที่มีเศษโควตาเหลือ ส่งเศษโควตาและบุคคลสำรองไปพิจารณา 2 ขั้น ทั้งปี ในระดับเครือข่าย โดยในภาพรวมต้องไปเกิน 15 %   ของโรงเรียนในเครือข่ายนั้น หากโรงเรียนใดได้รับการพิจารณาให้ได้ 2 ขั้นทั้งปี ให้โรงเรียนกลับไปทำบัญชีตามผลการพิจารณาที่ได้รับ ส่ง สพป. (โดยให้หมายเหตุว่า “ได้รับการพิจารณาในระดับเครือข่าย)
                                4. เมื่อเครือข่ายพิจารณา 2 ขั้นทั้งปีเสร็จแล้ว หากมีเศษโควตาเหลือ ให้พิจารณาบุคคลสำรองส่งไป สพป. จำนวน 1 ราย โดยให้โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาส่งสำรองไปจัดทำบัญชีหมายเลข 2 สำรองส่ง สพป.
                                5. ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานเครือข่าย จัดส่งรายงานการประชุมเครือข่ายให้ สพป. จำนวน 5 ชุด โดยในรายงานการประชุมให้มีหัวข้อต่อไปนี้ประกอบอยู่ด้วย
                                                - จำนวนโควตา 15 %   ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 (โดยไม่นับรวมผู้บรรจุใหม่/บรรจุกลับ/รับโอน หลังวันที่ 1 มีนาคม 2553)
                                                - ฐานวงเงิน 6 %  ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ที่ได้รับจัดสรร
                                                - จำนวนเงินที่ใช้เลื่อน 1 เมษายน 2553
                                                - จำนวนเงินคงเหลือใช้เลื่อน 1 ตุลาคม 2553
                                                - จำนวนผู้ที่ได้เลื่อน 1.5 ขั้น กี่คน เงินเท่าไร/ 1 ขั้นกี่คน เงินเท่าไร/ 0.5 ขั้นกี่คน เงินเท่าไร / ไม่เลื่อนกี่คน/รวม เลื่อนกี่คน ใช้เงินเท่าไร
                                                - จำนวนโควตาและวงเงินเหลือเท่าไร
                                ทั้งนี้ในรายงานการประชุมให้ปรากฏรายการการพิจารณาเลื่อนอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำปรากฏอยู่ด้วย
                                6. ให้สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาสำรองในระดับเครือข่าย ที่ส่งมารับการพิจารณาในระดับ สพป. ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหนังสือที่ สพป.สฏ.3 แจ้งให้ทราบมาด้วย หากไม่ส่งถือว่าไม่ประสงค์จะรับการพิจารณา
                                7. ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง สพป. จำนวนอย่างละ  3  ชุด โดยไม่ต้องเรียงชุด ภายในวันที่ 22 กันยายน 2553 ประกอบด้วย
                                                (1) บัญชีหมายเลข 1 (1.5 ขั้น)
                                                (2) บัญชีหมายเลข 2 ( 1 ขั้น)
                                                (3) บัญชีหมายเลข 3 ( 0.5 ขั้น)
                                                (4) บัญชีหมายเลข 4 ( ไม่เลื่อนขั้น)
                                                (5) บัญชีสำรอง 2 ขั้นทั้งปี (กรณีได้รับการพิจารณาให้ส่งเป็นบุคคลสำรองจากเครือข่าย)  
                                                (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
                                                (7) บัญชีสรุปการใช้โควตาและวงเงินของสถานศึกษา
                                8. การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ใช้วงเงิน 6 % จากฐานเงินเดือน 1 กันยายน  
2553 โควตา 15 %  ณ 1 มีนาคม 2553 ให้สถานศึกษาจัดส่งบัญชีต่าง ๆ ให้ สพป. จำนวน 3 ชุด
                กรณีอื่น ๆ
- บรรจุครบ 4 เดือน สามารถเลื่อนได้ 0.5 ขั้น ถ้าผลงานอยู่ในระดับดีเด่น สามารถเลื่อนให้เลื่อนได้ 1 ขั้น
                                - บรรจุครบ 3 เดือน 15 วัน ผลงานอยู่ในระดับดีเด่น สามารถเลื่อนได้ 0.5 ขั้น
                                - ลาเกิน 6 ครั้ง แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
                                - กรณีเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและเกษียณปกติ เงินเดือนไม่เต็มขั้นเลื่อนปกติ เพื่อนำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญ ถ้าเงินเดือนเต็มขั้นไม่ต้องเลื่อน
                                - กรณีครูย้ายมาใหม่ หลังวันที่ 1 กันยายน เลื่อนปกติดที่ตัวอยู่แต่คิดโควตาที่เดิม
                                - กรณีครูย้ายออกไปหลัง 1 กันยายน 2553 หากมีตัวในโรงเรียนใดเลื่อนที่โรงเรียนนั้น
                                - ครูมาช่วยราชการจากต่างเขต นับมีตัวในโรงเรียนที่ช่วยราชการ
                                - ครูจากชัยบุรี ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านคลองจัน ให้นับมีตัวที่โรงเรียนบ้านคลองจัน
ที่ประชุม   รับทราบ
 
4.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                4.4.1 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายมนูญ ศิลปรัศมี รอง ผอ.สพป.สฏ.3 แจ้งว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนเวียงสระ นั้น กำหนดการตามปฏิทินปฏิบัติงานที่แนบ      ส่วนสูจิบัตรได้แจ้งโรงเรียนไปแล้ว สามารถพิมพ์รายงานออกมาดูโปรแกรมการแข่งขันได้ หากมีข้อสงสัย       ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    083-5049940 และวันนี้เวลา 15.00 น. ให้เลขาศูนย์สาระไปรับเงินได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ส่วนที่สอบถามเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวได้ที่หน้าห้องแข่งขัน   รายการที่ไม่ได้สมัครมาไม่สามารถมาขอแข่งขันได้ 
ตารางการนัดประชุมในแต่ละกลุ่มสาระ
 

กลุ่มสาระ

 
นัดประชุมวันที่
เวลาการประชุม
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
13 ก.ย.2553
08.00-16.00 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
 
การศึกษาปฐมวัย
14 ก.ย.2553
13.00 น.
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 ก.ย.2553
13.30 น.
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
 
กลุ่มเทคโนโลยีฯ(คอมพิวเตอร์)
17 ก.ย.2553
13.00 น.
ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน         เวียงสระ
 
กลุ่มเทคโนโลยีฯ
 (การงานอาชีพ)
17 ก.ย.2553
13.00 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
17 ก.ย.2553
09.00 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
17 ก.ย.2553
13.00 น.
โรงเรียนบ้านย่านดินแดง
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 ก.ย.2553
09.30 น.
สพป.สฎ.3 ชั้น 3
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
20 ก.ย.2553
13.00 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ
 
กลุ่มสาระศิลปะ
20 ก.ย.2553
13.00 น.
โรงเรียนนาสาร
 
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
21 ก.ย.2553
09.30 น.
ห้องประชุมสพป.สฎ.3 ชั้น 3
 

 

ที่ประชุม   รับทราบ
 
                   4.4.2 การคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดิม ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2553   ขอเลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2553
 มีโรงเรียนแสดงความจำนง 2   รายการ คือ
 ประเมินสถานศึกษา  จำนวน 5 โรงเรียน คือ
1.       โรงเรียนวัดคลองตาล
2.       โรงเรียนบ้านปลายคลอง
3.       โรงเรียนบ้านนาเดิมวิทยาคม
4.       โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
5.       โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว    (ขอสละสิทธิ์)
  
                ประเมินนักเรียน   จำนวน 7 โรงเรียน 8 รายการ คือ 
1.       โรงเรียนวัดบ้านส้อง
2.       โรงเรียนบ้านปลายคลอง
3.       โรงเรียนบ้านหมาก
4.       โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
5.       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
6.       โรงเรียนเคียนซา (2 ระดับ)
7.       โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต   (ขอสละสิทธิ์)
ที่ประชุม   รับทราบ
 
4.4.3  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา งบ SP2
นายสายัณห์ ภูมิประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สฏ.3 แจ้งว่า ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณ
ไป 18 ศูนย์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใน 18 เครือข่าย ไม่ได้จัดสรรให้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง เพียงแต่ให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์ เป็นหลักในการดำเนิน กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ได้แก่
          1.       ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
          2.       กิจกรรมจิตอาสา
          3.       โครงงานสำนึกดี
          4.       โครงการเด็กไทยทำดี
          5.       ค่ายพระครูผู้ปกครองเพื่อการดูแล
          6.       กิจกรรมตามนโยบาย 3 D
จากนั้น ให้จัดทำเอกสารรายงาน AAR เพื่อถอดประสบการณ์จากการปฏิบัติ
กิจกรรมด้านคุณธรรม ให้ สพป.สฏ.3 ทราบด้วย   และให้ศูนย์ที่ยังไม่ดำเนินการและศูนย์ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด ให้รีบดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย
ที่ประชุม   รับทราบ
 
4.5  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
        4.5.1 นางอิงอร อินทรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แจ้งว่า สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา รุ่นที่ 5 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารรัฐสภา กทม.
ที่ประชุม   รับทราบ
 
4.6 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
-          ไม่มี
4.7 กลุ่มอำนวยการ
      4.7.1 การยืมเงินราชการ
                
นายพินิจ ทองสินธุ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ แจ้งว่า ขณะนี้มีโรงเรียนได้ยืมเงินไปหลายรายการและค้างส่งล้างหนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ครบกำหนดตามสัญญาแล้วยังไม่ล้างหนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ยืม จึงขอให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ช่วยเร่งรัดการล้างหนี้ให้ด้วย
      4.7.2 เร่งรัดการเบิกจ่าย
                - งบปกติให้ดำเนินการตามระเบียบ
                - งบ SP 2   ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
ที่ประชุม   รับทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
                - ไม่มี
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
                6.1 นายโสรัจ ใหม่น้อย ผอ.รร.บ้านเขาปูน ขอทราบความเคลื่อนไหว การเลื่อนขั้นวิทยฐานะตาม ว 25 ซึ่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยส่งให้คณะกรรมการอ่านผลงาน
                6.2 นายเกษม รัตนบรรณฑิต ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก แจ้งว่า มีความสับสนในเรื่องเครือข่าย     น่าจะมีการทบทวนเครือข่ายใหม่   เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนมัธยมก็ได้แยกออกไปอยู่สังกัด  สพม. 11   ซึ่ง         นายบุญธรรม อนุภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้ตอบว่า เครือข่ายที่มีอยู่ปัจจุบัน เป็นเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ จัดกลุ่มเครือข่ายตามภูมิศาสตร์ 
                6.3  นายอดุลย์ เงินศรี รองผอ.สพป.สฏ.3 แจ้งว่า เรื่องการจ้างครูธุรการ นักการ ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบ SP 2  ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่า ยังจ้างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ให้รอหนังสือสั่งการจาก สพฐ.อีกครั้งหนึ่ง   ส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนที่ว่าง   สพป. จะสรรหาให้ใหม่ในต้นปีหน้า
ที่ประชุม   รับทราบ
 
               
           สนธิยา   ไชยชำนิ                                                                                          สุรัตน์ วรรณโชติ
   (นางสาวสนธิยา   ไชยชำนิ)                                                                            (นายสุรัตน์ วรรณโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ                                                                          รอง ผอ.สพป.สฎ.3
    ผู้จดบันทึกการประชุม                                                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674