สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ SP2 ที่ได้รับปีงบประมาณ 2553
การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รวม 5 รายการ (เพิ่มเติม)
ยื่นด่วน คำของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม รร. ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ด่วน !! ขยายเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
คำแนะนำการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณลงทุนค่าครุภัณฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
คำแนะนำการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณลงทุนค่าครุภัณฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3536      Bookmark and Share
 

คำแนะนำการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณลงทุนค่าครุภัณฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์

คัดจาก..หนังสือราชการ สพฐ. ถึงสพท.

 
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรโอนเงินให้โรงเรียนจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04005/ว 217 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 นั้น สทร.ขอชี้แจงดังนี้
            1. เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรเป็นงบลงทุน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะจัดซื้อจึงเป็นครุภัณฑ์ ไม่ใช่วัสดุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ในหนังสือสำนักงบประมาณ 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ข้อ 1.3 งบลงทุน
                1.3.1    ค่าครุภัณฑ์
                            (1)    รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
                            (2)    รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
เกินกว่า 20,000 บาท
            2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงต้องมีรายการประมาณราคาจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
            3. การจัดทำรายการประมาณราคา จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องประมาณในลักษณะรวมเป็นหน่วยหรือชุดที่มีราคาเกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ยกตัวอย่าง เช่น
            รายการประมาณราคาจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ประกอบด้วยรายการ 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือมากกว่า
                1. กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 20 เรื่อง ได้แก่เรื่องอะไรบ้าง
                2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 เรื่อง ได้แก่เรื่องอะไรบ้าง
                3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 40 เรื่อง ได้แก่เรื่องอะไรบ้าง
            สุดท้ายให้รวมราคาทั้งหมดเป็นราคาที่เกินกว่า 5,000 บาท ตามข้อ 1.3.1 (1) ซึ่งเงินที่จัดสรรให้โรงเรียนแต่ละโรงเกินกว่า 20,000 บาทอยู่แล้ว
                4. ในส่วนของ ข้อ 1.3.1 (2) นั้น เป็นการจัดซื้อสื่อฯ ใน Type1 ที่มีลักษณะเป็น Package Software หรือสื่อที่มีบรรจุลงใน Hardisk ซึ่งราคาเกินกว่า 20,000 บาท และต้องเป็นสื่อฯ ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม ข้อ 4.1.1 ประเภทบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติการจัดหา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่ การซื้อโปรแกรมผลิตสื่อ (Authoring Tool)
                5. รายการประมาณราคาที่ปรับแก้ไม่ต้องส่งมาที่ สพฐ. ให้ดำเนินการจัดซื้อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เลย ตามระเบียบพัสดุ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
                6. ให้โรงเรียนรายงานการจัดซื้อสื่อฯ ต่อ สพท. และ สพท. รายงานมายัง สพฐ. ตาม
แนวปฏิบัติการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674