สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ติดต่อขอรับได้แล้ว
วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3208      Bookmark and Share
 

 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ติดต่อขอรับได้แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้พิจารณาออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 76 ราย แล้ว จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตามรายชื่อข้างล่างนี้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  (งานทะเบียนประวัติ)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  สำหรับรายที่ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและติดต่อขอรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เช่นกัน

ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด (ร.ร./สพท.)
รับบัตร/ส่งเอกสารเพิ่มเติม
1
นายธนู เพ็ญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บ้านห้วยแห้ง
-
2
นายจุฬา จันทพราหมณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บ้านยวนปลา
บัตรเก่า
3
นายพิชัย อารีการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วัดคลองตาล
สำเนาทะเบียนบ้าน
4
นายสุวิทย์ สุทธินิยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศึกษาประชาคม
บัตรเก่า
5
นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บ้านดอนทราย
สำเนาทะเบียนบ้าน
6
นายลิขิต แสงระวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วัดสมัยสุวรรณ
-
7
นางภรณี ร่วมพันธ์
ครู
บ้านประตูพลิก
-
8
นายวรุตม์ วรจินต์
ครู
บ้านประตูพลิก
-
9
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
ครู
บ้านประตูพลิก
-
10
นางสาวจรรยนาถ ชูเสือหึง
ครู
บ้านประตูพลิก
-
11
นายมนเทียร จิรานุกรม
ครู
บ้านช่องช้าง
สำเนาทะเบียนบ้าน
12
นายโอภาศ เกิดเพชร
ครู
บ้านหนองม่วง
บัตรเก่า/รูปถ่าย 2 รูป
13
นายนพดล แก้วเรือง
ครู
อุดมมิตรพัฒนา
สำเนาทะเบียนบ้าน
14
นางกาญจนา รักปาน
ครู
อุดมมิตรพัฒนา
-
15
นางพิมพมาศ พันธุ์อุบล
ครู
พระแสงวิทยา
-
16
นางธมนวรรณ เกื้อหนุน
ครู
บ้านย่านดินแดง
บัตรเก่า/สำเนาทะเบียนบ้าน
17
นางจิตติยา ปิยกาญจน์
ครู
บ้านย่านดินแดง
บัตรเก่า/สำเนาทะเบียนบ้าน
18
นางสายใจ ศรีทอง
ครู
บ้านย่านดินแดง
บัตรเก่า/สำเนาทะเบียนบ้าน
19
นางเอกมล นพมาศ
ครู
บ้านย่านดินแดง
บัตรเก่า/สำเนาทะเบียนบ้าน
20
นายสุวพล พุทธวิสุทธิ์
ครู
บ้านนาวิทยาคม
รูปถ่าย 1 รูป
21
นายวรพงษ์ สุทธินุ่น
ครู
อุดมมิตรพัฒนา
สำเนาทะเบียนบ้าน
22
นางศิริรัตน์ เพชรชำนาญ
ครู
อุดมมิตรพัฒนา
สำเนาทะเบียนบ้าน
23
สิบเอกหญิงกิจกิรฏา โชติอำไพ
ครู
บ้านปลายศอก
-
24
นางอารีย์ อภิลักษ์นุกูล
ครู
บ้านดอนทราย
สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งความบัตรหาย
25
นางศิริพรรณ จู่สุวรรณ
ครู
บ้านดอนทราย
สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งความบัตรหาย
26
นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
ครู
บ้านดอนทราย
สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งความบัตรหาย
27
นางจินตนา แก้วเรือง
ครู
บ้านห้วยแห้ง
-
28
นายนิพล บุญคงมาก
พนักงานบริการ
บ้านประตูพลิก
-
29
นายโกศล พรหมมา
พนักงานบริการ
บ้านยูงงาม
สำเนาทะเบียนบ้าน
30
นายสมพงษ์ โกละกะ
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
วัดไทรโพธิ์งาม
บัตรเก่า
31
นางสาวพัฒนา บุญกล่อม
ครูผู้สอน
ทรัพย์ทวี
-
32
นางนิศารัตน์ ทองคง
ครูผู้สอน
บ้านคลองจัน
-
33
นางสาวพิมพ์ชนก ไชยบัญดิษฐ์
ครูผู้สอน
บ้านคลองจัน
-
34
นางสาวสลี โรยร่วง
ครูผู้สอน
เวียงสระ
สัญญาจ้าง หรือ คำสั่งจ้าง
35
นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุน
ครูผู้สอน
ชัยบุรีพิทยา
-
36
นายวิจารณ์ คงระเรื่อย
ครูผู้ช่วย
บ้านควนสระ
-
37
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
ครูผู้ช่วย
บ้านควนสระ
-
38
นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์
ครูผู้ช่วย
เคียนซาพิทยาคม
-
39
นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล
ครูผู้ช่วย
เคียนซาพิทยาคม
-
40
นายวันชัย พัฒน์มาก
ครูผู้ช่วย
เคียนซาพิทยาคม
-
41
นางสาวอภิมาศ พงศาปาน
ครูผู้ช่วย
บางสวรรค์วิทยาคม
-
42
นางสาวจุฬารัตน์ เทพบุรี
ครูผู้ช่วย
บางสวรรค์วิทยาคม
-
43
นางสาวอรษา หวังบริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยมะนาว
-
44
นางสาวจิตติพร ภูมิประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
วัดบ้านส้อง
-
45
นางสาวเสาวรัตน์ จุลมณี
ครูผู้ช่วย
วัดบางสวรรค์
-
46
นางสุวรีย์ บุญนาค
ครูผู้ช่วย
บ้านปลายศอก
-
47
นางชุลีพร หมันเร๊ะ
ครูผู้ช่วย
พ่วงพรมครวิทยา
-
48
นายโอภาส เกื้อสกุล
ครูผู้ช่วย
ชัยบุรีพิทยา
-
49
นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
ครูผู้ช่วย
ชัยบุรีพิทยา
-
50
นายสุริยา หลีเส็น
ครูผู้ช่วย
ชัยบุรีพิทยา
-
51
นางสาวรัตนาวดี ผ่องเส้ง
ครูผู้ช่วย
ชัยบุรีพิทยา
-
52
นายปิยะวัฒน์ รักราวี
ครูผู้ช่วย
ชัยบุรีพิทยา
-
53
นายสัจจะ แสงกระจ่าง
ครูผู้ช่วย
บ้านทับใหม่
-
54
นางศิภาพร เฮี๊ยะเซ้ง
ครูผู้ช่วย
บ้านทับใหม่
-
55
นางสาวสุพรรษา เอียดดำ
ครูผู้ช่วย
บ้านทับใหม่
-
56
นายสุบิน นาคปลัด
ครูผู้ช่วย
วัดสมัยสุวรรณ
-
57
นางสาวจันทิมา ขุนพินิจ
ครูผู้ช่วย
วัดสมัยสุวรรณ
-
58
นางธิดารัตน์ ประจักษ์
ครูผู้ช่วย
บ้านย่านดินแดง
-
59
นายธีระวิช ทิพยชิต
ครูผู้ช่วย
บ้านหมาก
-
60
นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้ว
ครูผู้ช่วย
บ้านไสท้อน
-
61
นางสุภาวดี สุวรรณโรจน์
ครูผู้ช่วย
ศึกษาประชาคม
-
62
นางสาวรัตน์ชนี เด็นหลี
ครูผู้ช่วย
หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
-
63
นางสาวจำเนียร พรหมกุล
ครูผู้ช่วย
บ้านหน้าเขา
-
64
นางกฤษณา จันสีนาค
ครูผู้ช่วย
บ้านบางใหญ่สินปุน
-
65
นางสาวปริศนา รักสถาน
ครูผู้ช่วย
บ้านพรุแชง
-
66
นายชาคริต แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
บ้านเสด็จพิทยาคม
-
67
นางสาวกนกอร สินน้อย
ครูผู้ช่วย
บ้านวังใหญ่
-
68
นายสหเทพ ใจมนต์
ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยแห้ง
-
69
นางสาวศิริวรรณ อินทสโร
ครูผู้ช่วย
บ้านบางน้ำเย็น
-
70
นางสาวเสาวภา สมจิตร
ครูผู้ช่วย
บ้านบางน้ำเย็น
-
71
นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
ครูผู้ช่วย
บ้านประตูพลิก
-
72
นายคำนึง จงไกรจักร
ครูผู้ช่วย
บ้านปลายคลอง
-
73
นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์
ครูผู้ช่วย
บ้านเขารักษ์
-
74
นายสำเริง  ชัยสวัสดิ์
ครู
มหาราช 2
-
75
นางวิไลศักดิ์ แสงทอง
ครู
มหาราช 2
-
76
นายสมพร ไชยปันดิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บ้านปลายคลอง
-

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674