สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3656      Bookmark and Share
 

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  โดยกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะครูทุกคนเพื่อจำแนกกลุ่มพัฒนา ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับสูงกำหนดให้เป็น  Master  Teacher  โดยจัดสรรทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามความสมัครใจ  จำนวน  1,000 ทุน   ทุนละ  100,000 บาท  เพื่อให้ศึกษาต่อ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ จิตวิทยา/แนะแนว  โดยกำหนดให้โควตา ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์    สาระการเรียนรู้ละ  1  คน   จิตวิทยา/แนะแนว  กำหนดให้ทุนจังหวัดละ  1  คน   ภาษาอังกฤษ  ใช้ผลการทดสอบผู้มีคะแนนระดับสูงที่สถาบันภาษาอังกฤษได้ทดสอบไว้แล้ว จำนวน  180 คน

            ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท  หลักสูตร  2  ปี  แผน ข  ไม่มีวิทยานิพนธ์  ในลักษณะโครงการพิเศษ  เพื่อพัฒนาครูในกลุ่มสาระหลัก ดังกล่าว  โดยจะทำการเปิดการสอนในเดือน  กันยายน  2553

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   ขอให้ข้าราชการในสังกัดที่ผ่านการทดสอบและมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูง  ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  และมีความประสงค์ขอรับทุนเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ  ส่งแบบสำรวจขอรับทุน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2553

                                (สำหรับข้าราชการครูทั่วไปที่ไม่ได้รับทุนแต่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ  ในโครงการนี้ สมัครเข้าศึกษาต่อได้โดยคิดค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิตในอัตราเดียวกับนักศึกษาทุน )

 

ให้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://obec.go.th        หรือ     http://hrd.obec.go.th

หนังสือนำ  http://www.obec.go.th/fdownload/2010729082150.pdf

คุณสมบัติ    http://www.obec.go.th/store_files/2010729082221.pdf

สถานที่เปิดการเรียนการสอน  http://www.obec.go.th/store_files/2010729082232.pdf

แบบสำรวจ  http://www.obec.go.th/store_files/2010729082244.pdf

แบบสรุป  http://www.obec.go.th/store_files/2010729082257.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับทุน   ดูรายละเอียดได้ที่   http://hrd.obec.go.th

 

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674