สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 4205      Bookmark and Share
 

 

รายละเอียดการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี  เขต 3

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา  พนักงานราชการ  ครูสอนศาสนาอิสลาม  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

---------------------------------------------

1.  วันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว

     ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  มารายงานตัวในวันที่  20   สิงหาคม  2553 เวลา 09.00 น.-12.00 น. 

       ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี  เขต  3  และเลือก สถานศึกษาที่จะบรรจุฯ หากไม่มาตาม 

     วันเวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  การบรรจุและแต่งตั้งจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่  20  สิงหาคม  2553 

2.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

     (1)  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)                                                                                                จำนวน  1  ฉบับ

     (2)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.กำหนด      จำนวน  1  ฉบับ

     (3)  รูปถ่ายชุดเครื่องแบบปกติขาวหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายครั้งเดียวกัน

            และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  เดือน  ขนาด  1 × 1  นิ้วครึ่ง                                                                      จำนวน  5  รูป

     (4)  สำเนา บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ติดรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้  (พร้อมฉบับจริง)      จำนวน  1  ฉบับ

     (5) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ 1 ฉบับ              จำนวน 2  ฉบับ

     (6) สำนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  (พร้อมฉบับจริง)                                                    จำนวน  1  ฉบับ

     (7)  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พร้อมฉบับจริง)                                                                  จำนวน  1  ฉบับ

3.  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถานศึกษาที่บรรจุแต่งตั้ง

อำเภอ

ลำดับที่ได้รับ

การบรรจุแต่งตั้ง

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณิตศาสตร์

 

ปฐมวัย

ภาษาไทย

ประถมศึกษา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12

ร.ร.บ้านห้วยแห้ง

ร.ร.บ้านควนสว่างวัฒนา

ร.ร.วัดบางพา

ร.ร.บ้านพรหมรังสิต

ร.ร.ประชาอุทิศ

ร.ร.บ้านควนสระ

บ้านนาสาร

พระแสง

พระแสง

พระแสง

เคียนซา

พระแสง

ชัยบุรี

1

 

1-2

 

1

1

1

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674