สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

 
หมวดหมู่ข่าว :
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 


   
 
ระบบการบริหารและการเงินเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
 
ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เปิดอ่านแล้ว : 1257  ครั้ง    Bookmark and Share
 

15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2554

“ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง”
(Revamping Thai Education System: Quality for All)

หัวข้อที่ 3.

ระบบการบริหารและการเงินเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

โดย
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และแบ๊งค์ งามอรุณโชติ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ร่วมจัดโดย
มูลนิธิชัยพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปฏิรูป
และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 3
ระบบการเงินและการบริหาร
เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และแบ๊งค์ งามอรุณโชติ
1. บทนำ
ปญั หาความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาเป็นปญั หาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดปญั หาหนึ่งของ
ประเทศไทย อัมมารและดิลกะ (2555) ชี้ให้เห็นว่า อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนจากครอบครัวยากจนเพิ่มสูงขึ้น แต่คุณภาพการศึกษาซึ่งวัดด้วยผลการเรียน
ของนักเรียนยังคงอยู่ในระดับต่ำ บทความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า งบประมาณด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น แต่ผลการเรียนนักเรียนกลับถดถอยลง ดังนั้นการขาดแคลนทรัพยากรจึงมิใช่
สาเหตุหลักของปญั หาคุณภาพการศึกษาอย่างที่เคยเข้าใจกัน หากแต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพอันเกิดจากการขาด “ความรับผิดชอบ” (accountability) ในการจัดการศึกษา
บทความนี้มุ่งสำรวจแนวคิดและสภาพปญั หาในการบริหารจัดการและระบบการเงินของ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานในประเทศไทย จากมุมมองของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา และ
เสนอแนะนโยบายในการสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษาไทย

คลิกที่นี่ อ่านฉบับเต็ม

 


 
 
[ข่าวในหมวดเดียวกัน]

แบบฟอร์มตาราง ปปช.01 และ ปปช.07 15พ.ย.2560
คู่มือวิธีการใช้งาน egp 30ต.ค.2560
ระบบการบริหารและการเงินเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 23มี.ค.2555
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) 23มี.ค.2555
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 23มี.ค.2555
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674