สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
กลุ่ม : หน่วยตรวจสอบภายใน


ข่าว หน่วยตรวจสอบภายใน 5 อันดับล่าสุด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 7พ.ย.2560
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 7พ.ย.2560
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 30ม.ค.2557
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 4พ.ย.2556
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS 3เม.ย.2555
 
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 1581   
   
   
 

การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 74 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ดังแนบ

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674