สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  คณะผู้บริหาร
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 11206  ครั้ง


กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นายอำนาจ กาฬวัจนะ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ดังนี้

 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอเวียงสระ
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลนายเดโช  ขวัญพุฒ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้
 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอบ้านนาสาร
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมาย
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มนโยบายและแผน (งานข้อมูลสารสนเทศและศูนย์ ICT)นายสำเริง สุวรรณพงค์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้

 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน(กลุ่มงานข้อมูลฯและศูนย์ไอซีที)
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน(กลุ่มงานข้อมูลฯและศูนย์ไอซีที)
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอพระแสงและชัยบุรี
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมาย

กลุ่มนโยายและแผน/กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 
นายสุริยัน รัตนไชย
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้

 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มนโยบายและแผน / กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน / กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอเคียนซาและสถานศึกษาเอกชน
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลจัดการศึกษา
 


นางอัมพรพิสุทธิ์  เทวพงษ์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้

 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมาย
 

 


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674