สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  คณะผู้บริหาร
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 13162  ครั้ง


กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นายสุริยัน รัตนไชย
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ดังนี้

 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอเคียนซาและอำเภอบ้านนาเดิม
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลนายเดโช  ขวัญพุฒ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้
 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอบ้านนาสาร อำเภอชัยบุรี
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมาย
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่มการศึกษาทางไกลฯนายสำเริง สุวรรณพงค์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดังนี้

 • การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นิเทศ ติดตาม กำกับดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภอพระแสงและเวียงสระ
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมอบหมาย

 

 

 

 
 
 

 


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674