สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศฯ
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 6235  ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   ประธานกรรมการ
นายอาคม   ช่วยบำรุง   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายลำพอง   สุขช่วย   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นายวุฒิไกร   เลื่อนแป้น   ผู้ืทรงคุณวุฒิ
นายสำราญ  ชูช่วยสุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวปวิชญา  สินน้อย   ผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ ร.อ.ปราโมช  เลิศไกร   ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674