สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศฯ
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 5059  ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญา กำเหนิด   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกฤษณ์  ทิพย์เดช   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นายประทีป  เพ็งศรี   ผู้ืทรงคุณวุฒิ
นายสุนาวิน  ฤทธิ์แดง   ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางผกามาศ  หอมกอ   ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชูศักดิ์  พุทธศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจเร หนูปลื้ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674