อำนวยการ การเงิน บุคคล นผ.สจ. เอกชนนิเทศตสน.คุรุสภาเขต
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/font>