แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 20มี.ค.2561 (2 เดือนที่แล้ว)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561 (4 เดือนที่แล้ว)
รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561 (4 เดือนที่แล้ว)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) 8ธ.ค.2560 (6 เดือนที่แล้ว)
การประชุมเชิงปฏิบัติการาเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการเข้าใช้งานในระบบ e-GP 20มี.ค.2556 (63 เดือนที่แล้ว)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 14ก.พ.2556 (64 เดือนที่แล้ว)