ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการ 20มิ.ย.2561 (6 เดือนที่แล้ว)
บันทึกการนิเทศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล 8พ.ย.2557 (50 เดือนที่แล้ว)
ด่วนมาก โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 29ต.ค.2557 (50 เดือนที่แล้ว)
แบบประเมินผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน 1ก.ย.2557 (52 เดือนที่แล้ว)
กรอกข้อมูลครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 14ส.ค.2557 (53 เดือนที่แล้ว)
เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2557 13ส.ค.2557 (53 เดือนที่แล้ว)