บันทึกการนิเทศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล 8พ.ย.2557 (43 เดือนที่แล้ว)
ด่วนมาก โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 29ต.ค.2557 (44 เดือนที่แล้ว)
แบบประเมินผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน 1ก.ย.2557 (45 เดือนที่แล้ว)
กรอกข้อมูลครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 14ส.ค.2557 (46 เดือนที่แล้ว)
เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2557 13ส.ค.2557 (46 เดือนที่แล้ว)
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ประเภท Stop Motion ด้วยโปรแกรม ProShow 12มิ.ย.2557 (48 เดือนที่แล้ว)