ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 7พ.ย.2560 (19 เดือนที่แล้ว)
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 7พ.ย.2560 (19 เดือนที่แล้ว)
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสขรบ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 30ม.ค.2557 (65 เดือนที่แล้ว)
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 4พ.ย.2556 (68 เดือนที่แล้ว)
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS 3เม.ย.2555 (87 เดือนที่แล้ว)
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน 3เม.ย.2555 (87 เดือนที่แล้ว)