สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ddddddddddddd 30ม.ค.2562
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   2222222222 30ม.ค.2562
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   111111111 30ม.ค.2562
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   โครงการตามแผนปฏิบัติการ 23พ.ค.2560
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 23พ.ค.2560
การเรียน-การสอน   โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 23พ.ค.2560
การเรียน-การสอน   การจัดการเรียนรวม 23พ.ค.2560
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR 20มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ 12มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย 12มี.ค.2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ฟอนท์ TH Sarabun 8ต.ค.2556
การเรียน-การสอน   แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3 11ก.ย.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โปรแกรม CutePDF 27ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ. 24ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 16ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model) 13ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา 10ก.ค.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007 12มิ.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557 27พ.ค.2556

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674