สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   2222222222 30ม.ค.2562
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   111111111 30ม.ค.2562
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   โครงการตามแผนปฏิบัติการ 23พ.ค.2560
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 23พ.ค.2560
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ 12มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย 12มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ. 24ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 16ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model) 13ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา 10ก.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57 2พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสาร สารสนเทศ 2555 26เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 22เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP 21มี.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4ม.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 9ธ.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (สพฐ.) 19พ.ย.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   e-GP ระยะ 2 12ก.ย.2555

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674