สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


การเรียน-การสอน   โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 23พ.ค.2560
การเรียน-การสอน   การจัดการเรียนรวม 23พ.ค.2560
การเรียน-การสอน   แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3 11ก.ย.2556
การเรียน-การสอน   ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4ม.ค.2556
การเรียน-การสอน   การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 27ส.ค.2555
การเรียน-การสอน   มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ. 9ส.ค.2555
การเรียน-การสอน   เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล 25ก.ค.2555
การเรียน-การสอน   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 20มิ.ย.2555
การเรียน-การสอน   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ 22เม.ย.2555
การเรียน-การสอน   คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish 3ก.พ.2555
การเรียน-การสอน   เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) 17ม.ค.2555
การเรียน-การสอน   เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 17ม.ค.2555
การเรียน-การสอน   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 17ม.ค.2555
การเรียน-การสอน   รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 17ม.ค.2555
การเรียน-การสอน   กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9ส.ค.2554
การเรียน-การสอน   เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 4ส.ค.2554
การเรียน-การสอน   ผลการประเมินตุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT53) 29ก.ค.2554
การเรียน-การสอน   แนวทางการจัดกิจกรรมสังคมศึกษาระดับมัธยม 30มิ.ย.2554
การเรียน-การสอน   แนวทางการจัดกิจกรรมสังคมศึกษาระดับประถม 30มิ.ย.2554
การเรียน-การสอน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พุทธศักราช 2551 30มิ.ย.2554

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674