สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกกลุ่ม   


นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วัน อังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20ก.ค.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วัน เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)2018 11ก.ค.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วัน อังคาร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ร่วมกับเครือข่ายชัยบุรี ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสพฐ.(งบแลกเป้า) 4ก.ค.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รองผู้อำนวยการ .สพป.สฎ. ๓ นำโดย นายเดโช ขวัญพุฒ นายสุริยัน รัตนไชย และนางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์ ต้อนรับคณะกรรมการ IQA สพฐ. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ และนางสาวศินัญญา ศรีเกตุ 29มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ร่วมกับเครือข่ายบางสวรรค์ไทรโสภา ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผล 26มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   9 มิ.ย.2561 แข่งขันทักษะภาษาไทย ระัดบเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 13มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   7 มิ.ย.2561 การพัฒนารูปแบบบูรณาการความร่วมมืิอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   6 มิ.ย.2561 คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะภาษาไทย 6มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   5 มิ.ย.2561ประชุม กตปน.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วันที่ 1 -4 มิ.ย.2561 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเครือข่าย 5มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   IPST ปฐมวัย วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 4มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   IPST ปฐมวัย วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 4มิ.ย.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM Education 21พ.ค.2561
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายอิปัน-สาคู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ plc เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ3 เป็นวิทยากร 6พ.ย.2560
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ร่วมกับคณะ rt เขตตรวจราชการทีา 6 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ รร.บ้านวังหิน รร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 และโรงเรียนบ้านคลองโหยน 6พ.ย.2560
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   13 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศฯ สพป.สฎ3 ได้รับการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ plc สู่สถานศึกษา โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านควนเนียง โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง) และโรงเรียนวัดบ้านส้อง 6พ.ย.2560
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   27 กันยายน 2558 กลุ่มนิเทศฯ สพป.สฎ 3 จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมอัญชลี การ์เดนท์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 6พ.ย.2560
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   26 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศฯ สพป.สฎ 3 จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเสริมสรา้งทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม active learning การเรียนรู้ประวััติศาสตร์ชาติไทย ณ โรงแรมอัญชลี การ์เดนท์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 6พ.ย.2560
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   วันที่ 3 ตุลาคม 2560 กลุ่มนิเทศฯ สพป.สฎ3 “ประชุมปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา2560” 6พ.ย.2560
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ส่งรายชื่อไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3ม.ค.2558


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674