สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
    
  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 87  ครั้ง

  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

► กลุ่มอำนวยการ

 

► คู่มือปฏิบัติงานของ นางปราณี  ลิกขะไชย

 

► กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 

► คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวพรฤดี  ผลประมูล

 

► กลุ่มบริหารการบุคคล

 

 

 
► กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

► กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

► กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

► กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 

 ► คู่มือปฏิบัติงานของ นางเฉลิมศรี ทองจีน

 

 


 
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674