[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1 : ลิขสิทธิ์ 2010
  ขุมความรู้
 
 • ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  
 • พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •  
 • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 •  
 • บริหารงานบุคคล
 •  
 • บริหารทั่วไป
 •  
 • นโยบายและแผน
 •  
 • วิชาการ
 •  
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  
 • บริหารการเงินและสินทรัพย์
 •  
 • นวัตกรรมและเทคโรโลยี
 •  
    วันนี้   เวลา 10:23:26  
   
   
  ขุมความรู้ [หมวดหมู่: บริหารทั่วไป  | ประเภท: การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ]


   
  รายการขุมความรู้
  ผู้เขียน : ทวีรัตน์ เทพนะ    หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านส้อง
  อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558    เข้าชม : 269
   
  Bookmark and Share

   ธุรการ

  ดำเนินการด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ - ส่ง และจัดเวียนหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือจัดเก็บเอกสารจัดเตรียมการประชุมของสำนัก  ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งประชาสัมพันธ์สำนักงานและดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน โดยมีลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  - รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
  - จัดแฟ้มและตรวจสอบหนังสือราชการแล้วนำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ 
  - แยกหนังสือราชการต่าง ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักสั่งการให้งานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ 
  - นำแฟ้มเสนออธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อลงนามหรือสั่งการ 
  - ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
  ควบคุมและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดต่างๆ ดังนี้ 
  - แฟ้มหนังสือส่งภายในสถาบัน 
  - แฟ้มหนังสือรับภายในสถาบัน 
  - แฟ้มหนังสือส่งภายนอกสถาบัน 
  - แฟ้มรับหนังสือภายนอกสถาบัน 
  - แฟ้มคำสั่งของสถาบัน 
  - แฟ้มระเบียบของสถาบัน 
  - แฟ้มข้อบังคับของสถาบัน 
  - แฟ้มประกาศของสถาบัน 
  - แฟ้มหนังสือจัดซื้อ-จัดจ้าง (พัสดุ) 
  - แฟ้มรับส่ง โทรสารของสำนัก 
  - ค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในสำนัก  บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        รายการขุมความรู้ 10 พ.ย. 2558

   

   


  เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
  สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
  คลิกที่นี่สมัครสมาชิก