[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 21:46:26
   
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
14 ก.พ. 2560 เวลา 11:01:59 | เปิด: 105 ครั้ง
     Bookmark and Share

 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา พร้อมผู้บริหารระดับสูง พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ โดยนำนโยบายมาปรับใช้กับหลักการบริหารคือสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร สนับสนุน การสร้างจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน ใช้หลักการทำงานและนโยบายที่ได้ประกาศไปชัดเจน ควบคู่กับความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และจะยึดมั่นความถูกต้อง เป็นธรรม สนับสนุนคนดี เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพครูสู่คุณภาพการศึกษาไทยต่อไป โดย “บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างการยอมรับในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา” โดยมุ่งเน้น ป้องกัน หยุดยั้ง การทุจริต ดังนี้ 1. ทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นและทุกครั้ง 2. สร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำงานเชิงรุกและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. สร้างบรรยากาศการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดี 5. เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 6. มุ่งสร้างระบบคุณธรรมในทุกกระบวนงาน นโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 1. มุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตอบสนองทิศทางประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นองค์กรวิชาชีพ 2. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สู่ฐานสมรรถนะเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีคุณภาพ 3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารและพัฒนาวิชาชีพ 4. พัฒนาระบบงานบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5. สานต่อภารกิจคุรุสภาและปณิธานของผู้ก่อตั้งคุรุสภา รวมทั้งงานเร่งด่วนตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ


 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin