[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 15:34:24
   
 
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
1 มิ.ย. 2560 เวลา 14:47:57 | เปิด: 328 ครั้ง
     Bookmark and Share

 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและแบบฟอร์ม "การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (ครูไทย)"
หน่วยงานการทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่รับบุคคลมาเป็นครูผู้สอน (ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง/ครูผู้สอน เมื่อทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากคุรุสภา เพื่ออนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์สามารถประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดดังภาพแนบค่ะ  ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.ksp.or.th


 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin