[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 00:56:39
   
 
กำหนดการยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
9 มี.ค. 2561 เวลา 15:09:41 | เปิด: 138 ครั้ง
     Bookmark and Share

 สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2561 (30กันยายน 2561) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 โดยผู้ยื่นแบบฯ จะต้อมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

2) ได้รับเงินเดือนประจำ และมีระยะเวลาประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีเป็นผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

3) เป็นครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์

4) มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 1) แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ.1)  2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่หมดอายุ และ 5) สำเนาสมุดประวัติการเป็นครู ตามหน่วยงานที่เคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด

สามารถยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ยื่นแบบคำขอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ต้องแนบแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (มอ. 2) และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่คุรุสภากำหนด

กรณีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้มีสิทธิยื่นคำขอในปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอรับได้เฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเท่านั้น สำหรับกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สามารถดาว์นโหลดแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333และ 0 2304 9899

- แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 61(แบบ มอ.1)

- แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 61 (แบบ มอ.2)

- ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ 2561


 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129 e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th

-HOME

-Admin