การเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา

   คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ให้บริการงานคุรุสภา 19 เม.ย. 2561
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 30 มี.ค. 2561
กำหนดการยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561

   คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 9 มี.ค. 2561