เมนูหลัก :   >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>จังหวัดสุราษฎร์ธานี>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอบ้านนาเดิม

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในอำเภอบ้านนาเดิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกดูแผนที่+เส้นทางคมนาคม

 

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

อำเภอบ้านนาเดิม มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนววน 16 โรงเรียน ได้แก่

เครือข่าย บ้านนา-ทรัพย์ทวี
•ทรัพย์ทวี •วัดควนท่าแร่ •บ้านธารอารี •บ้านห้วยห้าง •บ้านห้วยใหญ่ •บ้านสวยศรี

เครือข่าย บ้านนาบวรวิทย์
•บ้านหนองหญ้าปล้อง •บ้านปากด่าน •บ้านหนองเรียน •บ้านดอนงาม •บ้านทรายทอง •บ้านคลองยา •วัดอินทการาม


ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอบ้านนาสารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอกาญจนดิษฐ์
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนบพิตำ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพิปูน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และอำเภอเวียงสระ
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเคียนซาและอำเภอบ้านนาเดิม

การคมนาคม
      - ทางรถยนต์ 1
      - ทางรถยนต์ 2

 

หนองหญ้าปล้อง บ้านปากด่าน