เมนูหลัก :   >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>จังหวัดสุราษฎร์ธานี>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอบ้านนาสาร

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในอำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกดูแผนที่+เส้นทางคมนาคม

 

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

    อำเภอบ้านนาสาร มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้แก่

เครือข่าย พรุพีควนศรี
•บ้านควนพรุพี •บ้านควนมหาชัย •บ้านควนเนียง •บ้านห้วยล่วง •บ้านช่องช้าง •ราชประชานุเคราะห์12 •วัดควนศร

เครือข่าย น้ำพุท่าชี
•วัดน้ำพุ •วัดท่าเจริญ •บ้านยูงงาม •บ้านนาควน •บ้านทุ่งตำเสา •บ้านดอนทราย •บ้านควนใหม่ •บ้านยางอุง

เครือข่าย จัตสัมพันธ์
•ควนสุบรรณ •วัดไทรโพธิ์งาม •บ้านไร่เหนือ •บ้านทุ่งในไร่ •บ้านไสดง •บ้านห้วยชัน •บ้านห้วยตอ •วัดวิเวการาม •บ้านขุนราษฎร์ •บ้านเขาน้อย •บ้านคลองหาเหนือ •บ้านปลายน้ำ •บ้านควนกองเมือง

เครือข่าย นาสาร
•นาสาร •บ้านกอบแกบ •บ้านวังหิน •บ้านเหมืองทวด •บ้านคลองปราบ •บ้านหนองม่วง •บ้านนาสาร


ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอบ้านนาสารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอกาญจนดิษฐ์
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนบพิตำ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพิปูน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และอำเภอเวียงสระ
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเคียนซาและอำเภอบ้านนาเดิม

การคมนาคม

      - ทางรถไฟ
      - ทางรถยนต์

 

บ้านทุ่งตำเสา บ้านช่องช้าง